Ловешкият производител на електрически инструменти „Спарки Елтос“ може да завлече русенското „Спарки“ АД към фалита. Уникредит Булбанк е поискала откриване на производство по несъстоятелност на компанията майка „Спарки Груп“ и дъщерните й „Спарки Елтос“ и „Спарки“ АД. Делата са заведени в Софийски градски съд и тепърва ще се разглеждат от магистратите, така че фаталните последици може и да се разминат. На първото заседание на 7 март съдиите са отхвърлили иска за назначаване на временен синдик и налагане на запор и възбрана върху имуществото на длъжника, така че поне засега трите фирми си остават пълноправно действащи и с възможност да разполагат с активите си. Русенското „Спарки“ АД всъщност няма сериозни задължения към Уникредит Булбанк. Последната публикувана детайлна разбивка на кредитите му е към края на 2017 г. и показва текущ заем от 447 хил. лева, който трябва да се изплати в началото на 2018 г. Фирмата не е съобщавала за погасяването му през цялата минала година, но ръководството й по правило спестява важна информация от този род в междинните си тримесечни отчети. А при всичко 29,4 млн. задължения, 0,4 млн. кредит изглежда маловажен.
Не така обаче стоят нещата с по-големия брат „Спарки Елтос“. Пак по данни от 2017 г. (по-нови уж публичните дружества така и не са предоставили на акционерите си) компанията има задължения към банката в размер на 14.8 млн. лв., от които 6.5 млн. лв. краткосрочни, тоест със срок на плащане до 12 месеца. Предприятието е на минус от 10 години и е натрупало над 45 млн. лева загуба. Задълженията му към различни финансови институции са за над 51 млн. лева. А русенската фирма е гарант по няколко негови заема, така че при фалит на ловешкото предприятие ще потъне заедно с него.
Загробващото обвързване, за което „Утро“ неведнъж писа, започна преди две години, малко след като по-голямата част от дълговете на групата бяха продадени от Банка ДСК на Българската банка за развитие. На 12 януари 2017 г. „Спарки“ сключи договор за поръчителство с Българска банка за развитие, съгласно който се задължава да отговаря пред банката солидарно със „Спарки Елтос“ АД като главен длъжник за пълното и точно изпълнение на всяко и всички задължения по банков кредит за 7,5 млн. евро (14 669 000 лв.). На 29 март същата година бе гласуван особен залог на търговското предприятие като обезпечение по кредит от Българска банка за развитие АД към „Спарки Трейдинг“ ЕООД в размер на 2 млн. евро. Мажоритарните собственици на групата Станислав Петков и Петър Барбуков се опитаха да прокарат още едно решение за гарантиране на още 10 млн. евро заем, но този им опит бе осуетен от дребните акционери, които гласуваха против него на общото събрание. 
И без тия 10 млн. евро обаче ситуацията си остана отчаяна, защото нароченото за спасител „Спарки“ - Русе също има нужда от спасяване. Към края на 2018 г. предприятието има задължения към банки и други финансови институции за близо 19 млн. лева и само за лихви плаща над 1 млн. лева годишно. Като в тази трудна ситуация на практика кредитира групата с над 10 млн. лева под формата на вземания от свързани предприятия, които постоянно се увеличават. 
Надеждите на предприятието, в което работят близо 500 човека, а и надеждите на цялата група „Спарки“, изглежда са само в държавната Българска банка за развитие, която вече е най-големият им кредитор. На теория тя може да рефинансира и заемите към Уникредит Булбанк и да стане единствен кредитор. Ако обаче фирмите продължават да работят на загуба, такава инвестиция би била трудно оправдана.