Върховният административен съд е потвърдил решение на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за забрана на нелоялна практика на агенция за недвижими имоти. След спечелен колективен иск в съда друга агенция за имоти е премахнала неравноправни клаузи от общите си условия, съобщиха от КЗП. 
Неравноправните клаузи въвеждат необосновано високи или изобщо без основание неустойки за насрещната страна по един такъв договор. Например, предвижда се неустойка за клиента при просрочие на задължение по договора, а няма аналогична такава за търговеца, когато той не изпълни свой ангажимент в срок. Друг пример са т.нар. арбитражни клаузи, които изключват възможността даден спор да бъде решен от съда, а се препраща към определени арбитражни съдилища. 
Регистриран е и случай, в който агенция изисква заплащане на комисиона по протокол, дори без договор, ако впоследствие клиентът си купи даден имот, без съдействието на тази агенция. Тази нелоялна практика също е забранена със заповед, потвърдена от ВАС.