800 или 76% от сигналите в екоинспекцията през изтеклата 2018 година са за неприятни, остри и задушливи миризми както от промишлени източници, така и от нерегламентирано изгаряне на горива в битовия сектор - кабели, дрехи, гуми. Преобладаващата част от тях са подадени в извънработно време - през нощта, във вечерните часове и в почивните дни, като се запазва тенденцията от последните години по отношение на основния проблем, а именно неприятни миризми от различно естество. Основни източници на неприятни миризми са производствените дейности на "Монтюпе", "Оргахим Резинс" и "Адванс техник композит". 

Фирмите са предприели мерки за ограничаване на изпускането на интензивно миришещи вещества извън работните площадки, като в края на изтеклата година има силен спад в сигналите от граждани, отбелязват от РИОСВ-Русе.  
Соченият често за основен източник на неприятни миризми завод „Монтюпе“ има изграден пункт за собствен мониторинг на качеството на атмосферния въздух, в който непрекъснато се следят концентрациите на определени специфични органични замърсители, характерни за дейността - топене и леене на алуминий. Пунктът на производствената площадка беше пуснат през април, като оттогава до края на годината не са констатирани превишения на следените замърсители. Наред с това на 1000 м западно от „Монтюпе“ беше разположена мобилна автоматична станция на Регионалната лаборатория - Русе, като в нея се следят част от същите замърсители. 
От екоинспекцията посочват, че с началото на отоплителния сезон през изминалата година жителите са започнали да подават конкретни сигнали за горене на отпадъци в частни имоти, което предизвиква неприятни миризми. В тази връзка е сезирана общинската администрация за извършване на необходимия контрол, а от РИОСВ Русе са засилили контрола на мебелните производства и автосервизите. 
Що се отнася до данните, които постъпват ежедневно от автоматична станция за контрол на качеството на въздуха във „Възраждане“, те показват, че намалява броят на регистрираните дни с превишения на фините прахови частици. През 2018 г. те са 65, като за сравнение през 2017 са били 72, а предходните две години са отчетени по 77 и 79 дни с превишения на фините прахови частици. Основна причина за това е изгарянето на горива в битовия сектор, съчетано с мъгла и безветрие през месеците с ниски температури. 
Планът за контролната дейност на експертите по отношение на въздуха за 2018 г. е изпълнен на 100%, като са извършени 90 планови проверки. От общо 698 извънредни проверки, 274 или 39% са по жалби, сигнали, включително и получени на зеления телефон. Те се дължат предимно на множество оплаквания за неприятни миризми и голяма част от проверките са свързани с обходи в различни части на града.
А иначе общо постъпили сигнали в екоинспекцията през изминалата година са 1091, като в 416 от случаите или 38% от жалбите са били неоснователни. От екоинспекцията отбелязват също, че има тенеденция за намаляване на писмените жалби, като през изтеклата година те са 35. От тях само една е основателна, 17 са неоснователни, а другите 17 са препратени на други институции по компетентност.