"Топлофикация Русе" планира да замени до 50% от горивния микс с алтернативни горива, с което да намали разходите си за въглеродни емисии и едновременно да подобри екологичните си показатели. Въпреки че не централата, а други производствени предприятия са сочени като основен замърсител на въздуха, дружеството е решено да отговори на нарасналите изисквания на русенци към чистотата на атмосферния въздух, като модернизира горивния процес, като намали използваните въглища наполовина и сведе до минимум вредното си влияние върху екологията на града.
"Взехме решение да въведем в енергийния си микс биомаса и РДФ с цел не само да подобрим екологията на Дружеството, а и да оптимизираме разходите по производството на енергия. Биомасата, която използваме най-често, са слънчогледови люспи, слама и понякога пелети. РДФ не е добре познат в България и внедряването му в производствената дейност е новост. РДФ представлява специално сепарирани отпадъци и използването им в производството ни е добър и ефективен начин за оползотворяването им", заяви изпълнителният директор на "Топлофикация Русе" инж. Севдалин Желев.
Съгласно измененията в актуализираното през миналата година комплексно разрешително централата може да изгаря до 87 000 тона биомаса годишно, което прави около 7000 тона на месец. Разчетите на дружеството са за замяна на до 50% от горивния микс с новите алтернативни горива, с което се очаква да се оптимизира финансовото състояние на дружеството, да се намали количеството въглеродни емисии, които задължително трябва да се купуват и едновременно с това чрез модернизиране на горивния процес да се намалят изпусканите вредни емисии в атмосферата.
От 2015 г. в централата постепенно се внедрява и работи успешно система за изгаряне на слънчогледови люспи заедно с основното гориво. Според действащото комплексно разрешително, "Топлофикация Русе" има право да изгаря до 20% биомаса. 
През миналата година се направиха и първи стъпки за внедряването на РДФ гориво. РДФ се получава чрез специално разработена технология за преработка на предварително сепарирани отпадъци, в които се съдържат хартия и пластмаси. Използването на подобно гориво не е новост в световен мащаб и успешно се използва за заместване на част от въглищата в ТЕЦ-ове, работещи на твърдо гориво. Експерти подчертават, че ключов факт при изгарянето му в промишлени парогенератори е, че не се допуска непълно изгаряне, което означава, че остатъкът е напълно инертен продукт. Друг плюс е и фактът, че при внедряването в производствената дейност на биомаса и РДФ, се съкращават разходите за въглеродни емисии. По тези причини ефективното оползотворяване на генерираните отпадъци е важен приоритет в политиките на Европейския съюз.
Като цяло редуцирането на изкопаемите фосилни горива и заместването им с биомаса и РДФ не само решават редица проблеми, но главното предимство при тях е, че водят до значително въздействие върху устойчивото развитие на планетата при намаляване на емитирането на въглеродни емисии, които са основен причинител на парниковия ефект", каза главният инженер на "Топлофикация Русе" инж. Стефан Маринов. И това е сериозна стъпка в подобряване на екологията на русенското топлофикационно дружество.