Процедурите по проекта за дългоочакваното изграждане на канализация в Средна кула и Долапите са в ход, като следващата стъпка е да се направи предварителна оценка за съответствие на идейния инвестиционен проект. Освен за обектите в двата квартала, тази процедура ще се изпълни и за предвидените за реконструкция ВиК мрежи в централната градска част, на канализационни колектори и прилежащи водопроводи, сред които по "Трети март", бул. "Цар Освободител", бул. "Христо Ботев", както и за реконструкцията на главни и второстепенни водопроводни клонове. Цялостното инвестиционно предложение ще бъде финансирано по оперативна програма "Околна среда".
Очаква се същинските дейности по изграждането на канализация в Средна кула и Долапите и подобряването на водопроводната мрежа в града да започнат най-рано през есента. А дотогава текат необходимите одобрения и процедури по проекта, като една от тях е именно предварителната оценка. Тя е за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройството на територията, с изискванията към строежите за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда, като срокът за завършването й е 28 дни.  
С изграждането на канализацията в двата квартала ще се реши дългогодишният проблем на жителите там, чиито къщи се цепят от безбройните септични ями. За новата система в Средна кула и Долапите са предвидени 8 канализационни помпени станции, ще има и мрежа за събиране и отвеждане на дъждовните води, която ще се зауства в река Русенски Лом. Ще бъдат изградени три дъждовни колектора в Средна кула и един в Долапите. Отвеждащ колектор ще събира водите от двата квартала, като по неговото трасе ще се изградят пет помпени станции. Във всяка ще има сепарираща система за твърди отпадъци и наноси.