Тринадесет изнесени приемни ще организира в Русенско Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) през февруари и март. Това става ясно от публикувания индикативен график на териториалните областни офиси за първите три месеца на годината. По време на срещите експертите дават съвети за различни дейности в селското стопанство, включително и за възможностите за получаване на субсидии.
Първите приемни в Русенска област са насрочени за 12 февруари - от 10 часа в Общинска служба „Земеделие“ Бяла и от 13 часа в кметството на Ценово. 
НССЗ предоставя безплатно консултации и обучава земеделски стопани в областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), припомнят от службата.
По мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014-2020 експерти изготвят безплатно за фермерите бизнес планове и заявления за кандидатстване по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ - за първия прием, по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, а също и по други подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства. НССЗ извършва и агрохимични анализи и предоставя препоръки за торене.