Плановете на русенските фирми за наемане на нови служители в началото на следващата година предвиждат скромно увеличение на персонала. Нетната прогноза за заетостта от +8% намалява с 2 процентни пункта в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г., но остава без промяна спрямо същия период на миналата година. 
Коригираната съобразно със сезонните колебания прогноза на работодателите от +8% означава, че  броят на мениджърите, които възнамеряват нови хора, надвишава с 8 на сто тези, които възнамеряват да съкращават персонал. Разбира се, намеренията за наемане не означават, че нови хора задължително ще бъдат назначени. Увеличаването на персонала става все по-трудна задача, тъй като броят на хората в трудоспособна възраст прогресивно намалява. От една страна заради застаряване на населението, а от друга - заради емиграцията в държави, предлагащи по-добри условия за живот и работа.
Анкетата на „Менпауър България“ се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Обзорното изследване е проведено под формата на интервюта сред представителна извадка от 620 работодатели в България. Всички анкетирани отговориха на въпроса „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата компания през трите месеца до края на март 2019 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“
По отношение на отделните сектори се очаква нивата на заетост да се увеличат във всички 10 индустрии през следващото тримесечие. Работодателите от сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ споделят най-силни намерения за наемане на служители с нетна прогноза за заетостта от +25% - значително увеличение от 15 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие. Сектор „Строителство“ също отчита ръст от 15 процентни пункта с прогноза от +19%, докато работодателите от сектор „Търговия на едро и дребно“ имат прогноза от +14%. Както в сектор „Земеделие, лов, горско стопанство и риболов“, така и в сектор „Производство“ работодателите предвиждат умерено увеличение на работната сила с прогнози от +10%, докато работодателите от сектор „Минно дело“ и „Публичен и социален сектор“ отчитат най-слабите прогнози от +2%.
Работодателите от средно големите компании (50-249 служители) споделят най-силните намерения за наемане на служители с нетна прогноза за заетостта от +14%, докато прогнозата на големите предприятия (>250 служители) е +13%. Малките (10-49 служители) и микропредприятията (под 10 служители) отчитат прогнози от съответно +8% и +6%.