Дъщерните на "Спарки" фирми носят скромни приходи на компанията-майка и към 20 хил. лева печалба, става ясно от междинния консолидиран отчет за деветмесечието на русенската компания, подаден до фондовата борса. В индивидуалния си финансов отчет машиностроителното предприятие посочи загуба от 693 хил. лева. Резултата на цялата група не е много по-обнадеждаващ - тя е на минус със 672 хил. лева.
В консолидирания отчет на "Спарки" се включват и резултатите на дъщерните дружества "Еко Спарк" ЕООД, "Сигма плюс" ЕООД, и "И.З. Русе" ЕООД. В тях машиностроителното предприятие държи 100% от капитала. В последните години приносът им към приходите на компанията майка е скромен.
В края на миналата година бе взето решение за ликвидиране на една от дъщерните фирми - Центъра за професионално обучение "Спарки". Дружеството работеше на загуба и закриването му бе договорено още тогава по искане на новия кредитор на "Спарки" - Българска банка за развитие. 
Към 30.09.2018 г. "Спарки" отчита нетни приходи от продажби на консолидирана база в размер на 18,523 млн. лв. спрямо регистрирани за същия период на 2016 г. 17,621 млн. лв. Увеличението на продажбите на групата е с 5%. Финансовият резултат на консолидирана база е нетна загуба на стойност 672 хил.лв. спрямо регистрираната за 2017 г. нетна печалба в размер на 3 хил. лв. Общата сума на активите е 49,53 млн. лв., а стойността на собствения капитал - 21,029 млн. лв.
Към 30 септември "Спарки" дължи 18,8 млн. лева на банки и още близо 9,6 млн. на търговски партньори и доставчици.