От общо 14 язовира в Русенска област 4 са потенциално опасни в случай на авария на язовирната стена и на съоръженията към нея. Това са "Баниска", "Бистренци", "Николово" и "Каран Върбовка", съобщиха за "Утро" от областна администрация.
На язовирите "Николово", "Баниска" и "Бойка" край  Лом Черковна има изградени контролно-измервателни системи и не се наблюдава опасност за конструктивната сигурност.
14-те язовира са общинска собственост, но част от тях са предоставени за частно ползване. 
Що се отнася до предприетите мерки за намаляване на риска от наводнения, от администрацията обясниха, че се осъществяват проверки и обследвания, в резултат на които проверяващата комисия изготвя констативни протоколи с предписания до кметовете на общините или ползвателите на хидротехническите съоръжения. Предмет на контрола са техническото състояние на стените, преливниците и основните изпускатели. Извършват се също геодезични замервания, за да се установят хоризонтални и вертикални деформации. По-голяма част от направените предписания вече са изпълнени.
В резултат на редовния контрол всички язовири в областта са в добро експлоатационно състояние. Има назначен персонал, който извършва необходимите замервания. При последната проверка не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения в обхвата на водните обекти, които да затрудняват нормалната им експлоатация. Разработени са аварийни планове и са обособени аварийни складове в случай на бедствие. Всичко това не се отнася единствено за язовир "Образцов чифлик", който е изпразнен и е в ремонт от миналата година.