Общите доходи на българските домакинства нараснаха с относително добро темпо през третото тримесечие на настоящата година, но при по-силен ръст на техните общи разходи, показва проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият доход средно на лице от домакинство нарасна през периода юли - септември 2018 година със 7,7% спрямо същото тримесечие на 2017-а година, достигайки 1541 лева и е над средния доход от 1474 лева, отчетен през второто тримесечие на настоящата година.

Най-висок относителен дял през третото тримесечие имат доходите от работна заплата (55,2%), следвани от доходите от пенсии (27,3%) и тези от самостоятелна заетост (7,7%). Спрямо третото тримесечие на предходната година относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 0,8 процентни пункта, а този от пенсии - с 1,4 пункта, докато делът на дохода от самостоятелна заетост остава без промяна.

В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват до 851 лева от 778 лева година по-рано (повишение с 9,4%), доходите от пенсии се увеличават до 421 от 371 лева (повишение с 13,4%), докато тези от самостоятелна заетост се увеличават от 110 на 119 лева (повишение с 8,4%), а доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 43 на 35 лева (понижение с 19,9%).

В същото време общите разходи средно на лице от домакинство се увеличават през периода юли - септември 2018 година с 9,8% спрямо година по-рано, достигайки 1518 лева и са над средните разходи за 1331 лева, направени през второто тримесечие на годината.

Най-голям относителен дял заемат разходите за храна (30,1%), следвани от тези за жилище (16,5%), за данъци и социални осигуровки (12,3%) и за транспорт и съобщения (11,7%).

Спрямо година по-рано разходите за храна и безалкохолни напитки като абсолютна стойност нарастват с 9,8% (от 416 на 457 лева), за здравеопазване - с 10,2% (от 66 на 73 лева), а тези за жилища се увеличават с 1,9% (от 245 на 250 лева). Увеличение с 14,7% на годишна база бележат разходите за транспорт и съобщения (от 155 на 178 лева), за алкохолни напитки и цигари - с 4,4% (от 58 на 60 лева), за свободно време, културен отдих и образование -  с 19,8% (от 87 на 104 лева) и за данъци и социални осигуровки - с 13,3% (от 165 на 187 лева).

Според НСИ през третото тримесечие на настоящата няма съществени промени в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинството в сравнение с година по-рано, като се увеличава потреблението на месо и на кисело мляко, а намалява консумацията на плодове и зеленчуци, на хляб и тестени изделия. Без промяна остава потреблението на захар.