Изискванията по мярка 11 „Биологично земеделие“ позволяват на бенефициентите да получават компенсаторно плащане, без да се стремят към получаване на добиви. Това е основният извод на Сметната палата, извършила одит по изпълнението на програмата.
При проверка на място 82 на сто от бенефициентите в одитната извадка декларират доходи от реализирана продукция спрямо подпомагането по мярката в съотношение по-малко или равно на 1 към 1. Налице са и фрапиращи случаи на фермери отглеждащи лешници и домати със сертификати за биологична продукция, които декларират, че нямат приходи от реализирана продукция. 
В повечето случаи отглежданите съгласно изискванията за биологично производство култури са обрасли с плевели, от което може да се направи извод, че не са положени необходимите грижи и земеделски практики за получаване на добив.
Мярката е насочена и към насърчаването на три направления - на биологичните растениевъдство, пчеларство и животновъдство. И заради щедрите субсидии декларираните за кампания 2016 г. площи за биологично производство нарастват над два пъти до 91 491 ха, пчелните семейства - до 127 270 броя, животните - 20 412 броя. Нарастват и бенефициентите по мярката - от 2011 през 2015 г. до 4235 през 2016 г.              У