Кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2017 при приключване на заявленията си трябва да подпишат декларация за информирано съгласие. Документът е задължителен както за стопаните, които подават заявления за първа година, така и за тези, които подновяват петгодишните си ангажименти, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 
Тъкмо изчерпаният ресурс по двете мерки бе причина за протестите на пчелари и животновъди през месец март, които обаче завършиха без резултат. За да предотврати бъдещо недоволство и въпроси защо има договори, а няма пари, земеделското министерство е предвидило и допълнителната клауза. В декларацията земеделските производители вече изразяват писмено съгласието си, че одобрението им за участие в двете мерки и предоставянето на финансова помощ за Кампания 2017 ще се извърши под условие за осигурен финансов ресурс. 
За всички земеделски стопани, които имат поети задължения да спазват изискванията по двете мерки, бюджетът е осигурен. В наредбите за тях е посочено, че ДФЗ изплаща субсидиите до размера на бюджета по съответната мярка.