Сезонните работници, чиито летни ангажименти са приключили, трябва бързо да актуализират здравното си осигуряване, напомниха от НАП-Русе. Вече приключват масовите кампании в туризма, търговията с уличните щандове, селскостопанските дейности, а по традиция след Димитровден намаляват и строителните работи, заради което без постоянна работа остават мнозина граждани, които трябва да предприемат някои действия, за да не се прекъсва здравното им осигуряване. Основното е, че след изтичането на договорите им сезонно наетите работници трябва сами да плащат здравните си осигуровки, ако не започнат друга работа или не се регистрират на трудовата борса с право на обезщетение. За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се предоставят от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация образец 7 в офиса на НАП на ул. "Майор Ат. Узунов" 19.
Гражданите, които са трайно безработни, не получават обезщетение от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат здравните си вноски до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец септември 2018 г. трябва да се внесе най-късно до 25 октомври. Размерът на минималната здравноосигурителна вноска за тези лица за тази година е 20,40 лв. Декларация образец 7 се подава също в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване. 
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца).