След изтичането на договорите сезонно наетите работници трябва сами да плащат здравните си осигуровки, напомнят от НАП-Русе. Вече приключват масовите кампании в туризма, търговията с улични щандове, селскостопанските дейности, а по традиция след Димитровден намаляват и строителните работи, заради което без постоянна работа остават мнозина граждани. Ако не започнат друга работа или не се регистрират на трудовата борса с право на обезщетение, те трябва да предприемат някои действия, за да не се прекъсва здравното им осигуряване.
За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се предоставят от Националната здравноосигурителна каса, освободените сезонни работници трябва да подадат еднократно декларация образец 7 в офиса на НАП на ул. „Майор Ат. Узунов“ 19.
Гражданите, които са трайно безработни, не получават обезщетение от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат здравните си вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец септември 2015 г. трябва да се внесе най-късно до 25 октомври 2015 г. Размерът на минималната здравноосигурителна вноска за тези лица и за тази година е 16,80 лв. Декларация образец 7 се подава също в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване. Здравноосигурителните права се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 месечни здравноосигурителни вноски.