Премахва се хартиеният носител на служебните бележки, издавани на лицата за изплатените им през годината доходи и удържания данък. Това реши вчера правителството, одобрявайки проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С него се въвеждат и разпоредби за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.
За доходите, изплатени след 31 декември 2018 г., отпада законовото задължение па работодателите и платците на доходи да издават служебни бележки. Вместо това те ще предоставят информацията към данъчната администрация. Целта на промяната е автоматичното зареждане на цялата информация в образците на годишните данъчни декларации на лицата. Със законопроекта се предлага преминаване изцяло към подаване по електронен път на справки и декларации от самоосигуряващите се лица, реши кабинетът.
Със законопроекта се предлага за въвеждане и режим за облагане на печалба произтичаща от контролирани чуждестранни дружества. Мярката е насочена към предотвратяване на случаите на избягване на прилагане на агресивно данъчно планиране, водещо до значително по-ниско облагане или изцяло необлагане на доходите. Предложението съдържа и разпоредби, гарантиращи предотвратяването на двойно данъчно облагане на лицата.