Адвокат Людмил Павлов е завършил юридическия факултет в Софийския университет „Климент Охридски“ през 1989 година. Кариерата си на юрист започва като младши съдия в Окръжен съд, а след година правораздава в Районния съд. В следващите 25 години работи като адвокат в Русе, като е изкачил стъпалата на цялата йерархия в Русенска адвокатска колегия. От април миналата година е председател на колегията. 
През неговия мандат Русе е домакин на Втората национална адвокатска конференция, която ще се проведе от утре до неделя включително и ще събере в града цвета на българската адвокатура.

- Адвокат Павлов, от 28 до 30 септември Русе е домакин на Втората национална конференция на висшия адвокатски съвет. Каква е темата на този форум?
- Действително от утре до неделя Русенската адвокатска колегия и Висшият адвокатски съвет ще проведат в зала "Европа" на Доходното здание в Русе Втората национална конференция на висшия адвокатски съвет на тема "Обсъждане на залегналите в законопроекта за изменения и допълнения на Закона за адвокатурата въпроси, свързани с обхвата на адвокатската дейност, адвокатските възнаграждения, адвокатските регистри, обжалваемост на актовете на органите на адвокатурата, дисциплинарните производства и медиация". На практика такава конференция в Русе не е провеждана през последните 10 години и за нас е чест да бъдем домакини.
- С какво тя ще бъде по-различна от провежданите досега адвокатски форуми?
- Различното е, че 
за първи път се прави такава конференция от закрит тип 
тъй като темата е свързана изцяло с въпроси, засягащи българската адвокатура. Поради тази причина на конференцията не са поканени съдии и прокурори от Русенския съдебен район и от Апелативния район във Велико Търново, защото темата засяга само адвокатските колегии и във всичките 28 области в страната. Получава се нещо като закритите пленуми по времето на социалистическия режим в миналото у нас и затова се извиняваме на магистрати, че няма да присъстват на форума.
- Какви са целите на адвокатската конференция?
- Вече посочих, че темата е много голяма. В момента има една работна група, която от две години работи по измененията на Закона за адвокатурата, но за съжаление те са толкова много, че се търси отговор на два въпроса - дали те трябва да бъдат изменени, или да се състави нов закон. Това ще бъде първата задача, която трябва да решим на форума. 
Сред изменията са въпроси, свързани с частните съдебни изпълнители и частните нотариуси 
В страната гражданите не търсят услугите на адвокатите за изпълнителното производство, а директно се свързват със съдебни изпълнители. Съобразно Гражданския процесуален кодекс функциите на самите съдии-изпълнители на могат да защитят двете страни в един процес. Така например, когато едно решение влезе в сила за иск за вземания към определено лице, се пристъпва към издаване на изпълнителен лист, където се намесват съдебните изпълнители и адвокатурата остава изолирана. Гражданите обаче си имат определените права и се нуждаят от адвокати, затова ги съветвам да търсят такава помощ. Същото е и положението с нотариусите. Те сами изповядват сделките и когато в тях се появят проблеми, гражданите започват да търсят услугите на адвокати. В такива случаи обаче ние сме с вързани ръце, защото не сме участвали в нотариалните сделки и както казват римляните - писаното остава, думите отлитат. Този въпрос се поставя много сериозно от председателите на адвокатските колегии и ние смятаме, че той трябва да бъде нормативно уреден и когато се реализират нотариални сделки с прехвърляне на имоти, да има задължително участие на адвокат. Да, и ние вземаме такси, но те не са по-различни от тези на нотариусите и понеже всички се борят за клиенти, адвокатите се пропускат и агенциите за недвижими имоти пращат клиентите си направо при нотариуси, с които работят до изготвяне на нотариален акт. Всички книжа обаче трябва да се изготвят от адвокати и нотариуси, както това става в много страни в Европа. 
Целта е интересите и на двете страни в сделката да са напълно защитени
Въпросът с адвокатските възнаграждения е много съществен, тъй като те трябва да бъдат актуализирани. Хората пак ще кажат, че ние отново искаме увеличение на хонорарите, но както е извество, има решение за увеличаване заплатите на магистратите със 17%, така че и нашите хонорари трябва да се повишат. С изменението на ГПК от миналата година чл.47, ал.6 гласи, че възнаграждението на адвокатите се определя от съда, съобразно фактическата и правната сложност на делото, като размерът на възнаграждението може да бъде и под минималния за съответния вид работа, но не по-малко от половината от него. Ние като адвокатско съсловие не сме съгласни с това обстоятелство, защото то противоречи на нашата наредба и дава с лека ръка право на съда да определя нашите хонорари. Например, ако за едно дело адвокат трябва да вземе 300 лева, съдът може да му определи хонорар от 150 лева, което не е правилно. Затова смятаме, че тези въпроси трябва да бъдат обсъждани с Висшия съдебен съвет и адвокатските колегии, а не само с магистратите.
Въпросът с адвокатските регистри също ще бъде засегнат на конференцията, но отсега трябва да кажа, че ще има електронни адвокатски регистри.
- Как се борите с некоректни към клиентите си адвокати?
- За съжаление има и такива случаи. Дисциплинарните наказания срещу адвокати не са нещо ново и в момента постоянно има жалби срещу адвокати. Те се разглеждат от адвокатските съвети, които установяват дали има данни за нарушения и преценяват дали да се образува дисциплинарно производство. Ако такова бъде образувано, то се внася в Дисциплинарния съд и решението може да се обжалва пред Висшия дисциплинарен съд. Сега 
вече се дава възможност отношенията между адвокати и жалбоподатели да се уреждат с извънсъдебни способи
 които избягват дисциплинарни производства, както това става в много европейски страни. Конференцията ще реши правилно ли е това или не.   
- Като домакини какво ще предложите на гостите в Русе? 
- Още утре главният секретар на Висшия адвокатски съвет адв.Стефка Въжарова ще проведе заседание със секретарите на всички адвокатски колегии в страната. След това ще има заседание на Висшия адвокатски съвет, а в късния следобед ще има среща на ръководството на Националното бюро за правна помощ към Министерството на правосъдието с председателите на адвокатските колегии. На форума ще присъства и ръководството на фондация "Център за обучение на адвокати", която се финансира от Висшия адвокатски съвет и целта й е да подобрява професионалната подготовка на редовите и младшите адвокати в страната. За откриване на конференцията в събота са поканени кметът Пламен Стоилов и заместниците му, областният управител Галин Григоров и заместниците му, председателят на общинския съвет и ректор на Русенския университет проф. Христо Белоев и деканът на Юридическия факултет доц.Красимир Димитров.
Предвидено е и посещение на Русенската държавна опера, където гостите ще чуят арии и дуети от италианската оперна класика, за което благодаря за съдействието на директора на операта Иван Кюркчиев, както и разходка с автобус до Басарбовския манастир, скални църкви Иваново и с корабче по Дунав. Същевременно 
Висшият адвокатски съвет ще направи дарение на книги на регионалната библиотека "Любен Каравелов" и на библиотеката на Русенския университет 
Всеки участник в конференцията ще получи книгата на Красимир Кънчев 110-ата годишнина от създаване на Русенската адвокатска колегия "Алманах на русенската адвокатура". Тази книга нямаше да бъде факт, ако не беше финансовата помощ на Висшия адвокатски съвет.
По повод на годишнината Русенската адвокатура предвижда да проведе чествания на 24 ноември с официално събрание и програма. На него всички членове на колегията ще получат официални грамоти, като в тях ще бъдат посочена датата, на която всеки адвокат е вписан в колегията. Надявам се, тази книга да се превърне в първи том на поредицата, която предстои да излиза занапред.
Следва да подчертая, че до края на годината в Русе ще се проведат четири семинара - два от тях са наказателни, останалите са с гражданска тематика, като единият е свързан със Закона за защита на личните данни с лектор Неви Фети, съветник на президента Румен Радев. Друг интересен семинар е свързан със заповедното производство с лектор съдия Албена Ботева от София.