278 общински жилища, в които се настаняват нуждаещи се граждани, да бъдат застраховани през 2019 година, тъй като има голям риск от пожари и наводнения, а при подобно събитие в почти 100% от случаите имотът не може да се възстанови и се освидетелства като негоден за обитаване. Ако пък трябва да се приведе в подходящо състояние за обитаване, са необходими средства в много голям размер, който не съответства на събирания ежемесечен наем, и това прави възстановяването икономически неизгодно. Затова шефката на общинско предприятие "Управление на общински имоти" Анелия Няголова предлага 143 къщи и 135 жилища от резервния фонд да бъдат застраховани. Кметът Пламен Стоилов внася предложението за разглеждане на сесията през септември. 
Общинските къщи са най-амортизираният сграден фонд на общината, определената им наемна цена е най-ниска и в тях се настаняват семейства в тежко социално положение и с изключително ниски доходи. Подобно е положението и с имотите от резервния фонд, отоплението в тях често е на твърдо гориво - дърва или въглища, което създава сериозни предпоставки за възникване на пожари. Предвид предназначението и функциите на тези имоти е необходимо те да бъдат застраховани по балансовите им стойности, обясняват от общинското предприятие.