Плановете на русенските фирми за наемане на нови служители до края на годината са най-високото си ниво от две години насам. Работодателите отчитат значителна нетна прогноза за заетостта от +13%, която се подобрява с 6 и 7 процентни пункта на съответно месечна и годишна база. Това показва поредното обзорно изследване на "Менпауър България" за заетостта през периода октомври-декември 2018 година.
Коригираната съобразно със сезонните колебания прогноза на работодателите от +13% означава, че  броят на мениджърите, които възнамеряват нови хора, надвишава с 13 на сто тези, които възнамеряват да съкращават персонал. Същият показател през миналата година е бил +6%, а преди три месеца - +7%.
Разбира се, намеренията за наемане не означават, че нови хора задължително ще бъдат назначени. Увеличаването на персонала става все по-трудна задача, тъй като населението в трудоспособна възраст прогресивно намалява. От една страна заради застаряване на населението, а от друга - заради емиграцията в държави, предлагащи по-добри условия за живот и работа.
Нагласите на работодателите от Русе съответстват на повечето други големи градове, в които "Менпауър България" провежда своите анкети. Най-силен пазар на труда се очаква във Варна, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +17% - нещо нетипично за морската ни столица, която привлича голям брой сезонни работници в летните месеци, които биват освобождавани наесен. Същото обаче казват и мениджърите от Бургаско, където прогнозата е +9%. В Пловдив плановете по отношение на персонала също са в посока увеличение - +8%. Най-песимистична е прогнозата в София - +7%.
Анкетата на "Менпауър България" се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Извадката включва 620 работодатели, отговорили на въпроса: "Как очаквате да се промени общата заетост във вашата компания през трите месеца до края на декември 2018 г. в сравнение с настоящото тримесечие?".
"Менпауър България" определя нагласите на работодателите за наемане на нови служители като скромни. 10% от тях очакват да увеличат нивата на заетост, 3% предвиждат да ги намалят и 81% не прогнозират промяна. Коригирана спрямо сезонните колебания, прогнозата е +10% и остава без промяна в сравнение с предишното тримесечие. Спрямо последното тримесечие на 2017 г. перспективите за наемане намаляват с 3 процентни пункта.
Работодателите от големите предприятия отчитат най-силния пазар на труда с нетна прогноза за заетостта от +18%. Работодателите от малките предприятия очакват благоприятно темпо на наемане с прогноза от +11% и прогнозите за средните и микропредприятията са съответно +8% и +5%.