„Топлофикация Русе“ да получи сертификати за 15 868 мегаватчаса електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Заявката на дружеството е удовлетворена на 100%, като експертите на регулатора не са констатирали неточности и несъответствия.
Произведените по високоефективен начин 15 868 мегавата ще бъдат заплатени по утвърдената за „Топлофикация Русе“ преференциална цена от 172,51 лева за мегаватчас без ДДС. 14 625 мегавчаса са за количествата подадени на Националната електрическа компания, а останалите 1243 мегаватчаса - по електроразпределителната мрежа на крайния снабдител „Енерго-Про Продажби“.
Продажбата на електроенергия от топлофикационната част е най-важният източник на приходи за дружеството, като на него се падат близо 70% от общите постъпления. Общата инсталирана електрическа мощност на ТЕЦ „Русе-Изток“ е 400 мегавата, в т.ч. 120 мегавата на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин (топлофикационна част). Продажбите от кондензационната част през първата половина на тази година са за символични количества в сравнение с предишни години.