Три консорциума са подали оферти за производство, доставка и монтаж на пътни знаци в Северен централен район, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура". За обособена позиция 2, обхващаща областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, кандидатите са ЗЗД "Пътни Знаци Север", в което участват: "АД ХОЛД" ООД и "Зебра" ООД; "обединение Жиро" ДЗЗД, с участници "Сигнализация Жиро България" ЕООД и ДГС ПЛЮС С.Р.О.У и ПСТ-СЕТ BC ДЗЗД, в което са "ПСТ ГРУП" ЕАД, "СЕТ Къмпани" АД и "МВ Монтажи" ЕООД.
Офертите са за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища за следващите 5 години. Тръжната процедура е в 6 обособени позиции по районите на планиране в страната, а индикативната стойност за всяка е 2,5 млн. лв. без ДДС. Сегашните договори с ангажираните фирми изтичат тази година.