Вложенията на българите в инвестиционни фондове се увеличават на фона на почти нулевите лихви по депозити, показват данните на БНБ. Заради ускоряващата се инфлация, която вече надхвърля 3% годишно, все повече спестители се ориентират към по-доходни, макар и по-рискови инвестиции.
Към края на юни 2018 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3,762 млрд лева. Техният размер нараства с над една пета (657.2 млн. лева) в сравнение с юни 2017 г. (3105.2 млн. лева) и със 102.5 млн. лева (2.8%) спрямо март.
Активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,373 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2017 г. се увеличават с 206 млн. лева (17.6%). В сравнение с март 2018 г. активите се увеличават с 27.2 млн. лева (2%). 
Най-висок относителен дял - 39.7%, имат  фондовете, инвестиращи в акции. Исторически те са и най-доходни в дългосрочен план, макар че в период на криза могат да донесат и големи загуби. 
В последната година най-успешни са фондовете, инвестиращи на глобалните пазари, най-вече в САЩ, където борсовите индекси продължават да чупят рекорди. Вложенията на българската борса носят загуби на болшинството инвестиционни фондове за последните 12 месеца.