Отчетената от дружеството загуба през 2017 година в размер на 139 113,80 лева да бъде покрита от неразпределена печалба от предходни години. Такова предложение са гласували акционерите на "Спарки" на провелото се в края на юли редовно годишно събрание на акционерите. Такава неразпределена печалба в размер на 8,371 млн. лева фигурира в консолидирания финансов отчет на дружеството, макар на индивидуална основа в същата графа да фигурират минуси - натрупаната загуба е за общо 2,834 млн. лева, а след 3 месеца на 31 март по магически начин там се появяват 8,371 млн. лева.
В общото събрание са участвали 9 акционери, притежаващи 77,19% от акциите на "Спарки". С единодушие по всички точки членовете на Управителния и надзорния съвет са освободени от отговорност за дейността им през 2017 г. Основния акционери в "Спарки" са "Спарки груп" със 76,89% и УПФ "Бъдеще" с 6,99% от капитала.