В разгара на лятото много наши съграждани се завръщат от чужбина, за да прекарат отпуските си в родината, а и да уредят някои свои задължения към различни български институции. В този период е подходящо да актуализират своя здравноосигурителен статус, за което е необходимо да имат предвид няколко неща, напомнят от офиса на НАП в Русе.
След приключване на трудовата дейност в друга държава от Европейския съюз е необходимо да се изиска формуляр E104 или S041 или U1 от тамошния здравен фонд. След завръщането в България придобитите в страни членки на ЕС здравноосигурителни периоди се признават по утвърдена за целта процедура - с представяне на формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава членка.        Препоръчва се българските граждани, работили и осигурявали се в държава от Европейския съюз, да изискат формуляр Е104 преди завръщането си в България. 
За да бъдат освободени от плащане на здравноосигурителни вноски българите, живеещи в държава извън ЕС, трябва да отговарят на няколко условия - да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година и да са подали в офиса на НАП по постоянен адрес заявление за напускане на страната. С него те могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на България, както беше до 8 март 2013 г. 
За да възстановят здравноосигурителните си права при връщане в България, сънародниците ни, пребивавали в страни извън ЕС, подават в НАП друго заявление - за завръщане. Освен него трябва да се представят и документи, които доказват, че са били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.