Правителството прие законодателната и оперативната си програма до края на годината, предаде БГНЕС.

Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода, както и планиране на процеса по извършването на оценка на въздействието.

Законодателната и оперативната програма дават информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане. Дават също така възможност за повишаване на прозрачността на процеса по изготвяне и приемане на нормативни актове и създават условия за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове. Включването на проекти в програмите се осъществява след извършена предварителна оценка на въздействието.

Законодателната програма предвижда да бъдат разгледани общо 26 предложения за законопроекти, като 3 от тях са предложения за нови закони, за които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието. Оперативната програма предвижда да бъдат разгледани 32 проекта на нормативни актове от компетентността на Министерския съвет.

Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите ще бъдат публикувани заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации.