Русенската фирма за мъжка мода "Топ ман" ще подмени настоящото морално и физически остаряло енергоемко оборудване с нова високопроизводителна линия със система за междуоперационен транспорт от най-висок клас. Това стана ясно в понеделник, когато в сградата на предприятието на ул. "Потсдам" 10 бе успешно проведен информационен ден за представяне на проект "Повишаване на енергийната ефективност в "Топ Ман ЕООД" за устойчиво бизнес развитие" - BG16RFOP002-3.002-0148-C01. Присъстваха служители и партньори и други заинтересовани лица.
Проектът е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност: 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия". В рамките му ще бъде разработена и внедрена система за енергиен мениджмънт в съответствие с БДС EN ISO 500001:2011. 
По-конкретно се предвижда замяна на 92 броя стари машини за производство на сака и панталони с 92 нови, обединени в нова производствена линия чрез автоматизирана междуоперационна система. Това ще доведе до значително намаление на количествата потребена енергия, редуциране на емисиите въглероден диоксид от дейността и по-рационално използване на ресурсите с оглед опазване на околната среда.