Петър ГЕЦОВ
От 1 юли лоялните абонати на "Топлофикация Русе" ще плащат за кубик битово-гореща вода максимум 12 лева с ДДС. Това става ясно от новите условия на програмата "Изряден клиент", които дружеството публикува на сайта си. Досега таванът беше 10 лева с ДДС. Определяйки новите цени за 2018/2019 година обаче Комисията за енергийно и водно регулиране реши да ореже исканата от дружеството по-висока изкупна цена на произвеждания от него ток, а намалелите приходи да компенсира с продажбата на по-скъпа топлоенергия за русенци.
При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер по малко от 12 лева с ДДС, "Изрядният клиент" заплаща цената определена от фирмата за дялово разпределение, уточняват от "Топлофикация". Ако цената е повече от 12 лева с ДДС, за всеки потребен и отчетен кубик се заплаща цена в размер на 12 лева с ДДС.
За отопление (енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградна инсталация и енергия от отоплителни тела в общи части) не се прилага отстъпка.
В програмата за лоялни клиенти участват ежемесечно всички клиенти, използващи топлинна енергия за битови и небитови нужди, които са изпълнили едновременно следните условия:
1. Нямат просрочени, съдебни и присъдени задължения към "Топлофикация Русе" и фирмите за дялово разпределение до последния ден на месеца, за който се издава фактурата.
2. Всички уреди в имота им са с преминала метрологична проверка и са изпълнили в срок предписанията за метрологична проверка и подмяна на уредите за дялово разпределение. В случай на неизпълнение на условието, клиентът възстановява правото да участва в програмата от месеца, следващ месеца, в който е изпълнил предписанията и отговаря на другите условия.
3. Осигуряват ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение (водомери) чрез визуален отчет, дистанционен отчет или предоставяне на данни чрез интернет сайта на "Топлофикация Русе". При неосигурен достъп за отчет клиентът губи правото да участва в програмата "Изряден клиент" както за текущия месец, така и за следващия.