Да не се разпределя дивидент за 2017 г., а цялата печалба в размер на 403 129,85 лева да отиде за покриване на загуби от предишни години предлага Съветът на директорите на „Свинекомплекс Николово“ за предстоящото годишно събрание на акционерите. То ще се проведе на 26 юни от 11 часа в заседателната зала на дружеството, а при липса на кворум - на 10 юли отново от 11 часа. 
Свинекомплексът има натрупана загуба за минали години в размер на 1 075 888,63 лева. Печалбата от миналата 2017 г. ще покрие изцяло загубата от 2015 г. в размер на 222 хил. лева и част от загубата за 2016 г., която е 854 хил. лева. За покриване на загубите ще отиде и неразпределената печалба за 2014 г. от 106 хил. лева. След прихващането ще остане непокрита загуба от 566 479,57 лева.
Освен рутинните за всяко общо събрание точки,  акционерите ще гласуват и промени в размера на месечното възнаграждение на Съвета на директорите, наложено от увеличаване на минималните осигурителни прагове. От 1 юли 2018 г. те ще получават по 1034 лева месечно.
Право на глас на събранието имат лицата, вписани като акционери до 12 юни, 14 дни преди датата за провеждане на събранието. 
Капиталът на дружеството е 3,5 млн. лева, като три компании притежават приблизително равни дялове от „Свинекомплекс Николово“. Това са „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. с 32.38% от капитала, „Пимаро България“ АД с 32% и „Хайбрид“ ЕООД с 32%.