Няма нарушения или нанесени вреди в защитената местност „Стълпище“ в землището на село Мечка, където се опазва критично застрашеното растение вълнестоцветно сграбиче. В момента то е в активна фаза на цъфтеж и в много добро биологично състояние. Разпространено е на големи петна по южния склон на находището, като има по 10-15 екземпляра от растението на квадратен метър, установиха експертите на екоинспекцията при проверката в защитената местност.