Населението на областта продължава неотклонно да се топи и застарява, като намалението засяга почти изцяло хората в трудоспособна възраст. В края на 2017 живeeщите в Русенско са 221 336, което е с 2153 по-малко, отколкото година по-рано. Броят на хората на възраст, в която могат да работят - 15-64 години, е намалял с 2080, показват данните на Териториалното статистическо бюро „Север“. И това прекрасно обяснява факта, че въпреки практически липсващата безработица, почти всички браншове в сферата на производството и услугите се оплакват от липса на хора.
Коефициентът на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години) в областта към 31.12.2017 г. е 56. Тоест на мястото на всеки 100 пенсиониращи се идват едва 56 млади хора, като това съотношение е по-благоприятно в градовете (58), отколкото в селата (49). При това навършващите пенсионна възраст почти на 100% спират и работа, а далеч не всеки младеж на 19 г. започва да се труди - една голяма част от тях продължават да учат. 
Вътрешната и външна миграция само засилват проблема. Заминалите да живеят в други области са със 166 човека повече от тези, които са дошли в Русе от други населени места в страната. За други държави са заминали 730 русенци, като най-голям е броят на преселилите се в Германия - 207 (28.4%) и Великобритания - 106 души. През миналата година в областта са се заселили 611 чуждестранни граждани, като 476 от тях (77.9 %) са предпочели община Русе.