472.6 хил. тона превозени товари и 471 300 хил. тонкилометра извършена работа отчита „Параходство БРП“ за предходната 2017 година, става ясно от одитирания финансов отчет на дружеството. Обемът на превозната дейност за 2016 г. бележи спад с 108.9 хил. тона. За намалението основен принос има износът на стоки от  България, който се срива почти наполовина - с 47,1%. В същото време вносът отчита ръст от 14.2% спрямо 2016 г. и заема 14.2% от международния товарооборот. Превозите между трети страни намаляват в натурално изражение с 21.3 на сто.
Международната транспортна дейност от/до пристанищата на крайдунавските държави и между тях е в размер на 441.2 хил. тона превозени товари. Извършеният товарооборот по рeка Дунав за страните от европейската общност е 96.9%, а за страните извън общността 3.1%. По източно направление параходството отчита спад от 56.7% на превозените товари и 33.9% на генерираните приходи. 
През миналата година е налице съществено увеличение в приходите от пристанищна дейност, които възлизат на 695 хил. лв. спрямо 370 хил. лв. през 2016 г.
Финансовият резултат на БРП за 2017 г. е печалба преди облагане с данък в размер на 242 хил. лв. (2016 г. - 1,270 млн. лв.) и общо всеобхватен доход за годината - 231 хил. лв. (2016 г. - 1,17 млн. лв.). Спадът на печалбата идва главно от намалелите приходи от товарни превози заради неблагоприятните климатични условия през част от годината. Образувалият се ледоход и впоследствие пълното замръзване на Дунав в началото на миналата година доведоха до пълно преустановяване на корабоплаването за период над два месеца. 
През 2017 г., в резултат на извършена продажба на 430 000 броя поименни налични акции от капитала на „Маяк КМ“ АД, инвестицията в него намалява до 1,178 млн. лв. като в резултат на сделката е отчетена печалба в размер на 4,300 млн. лв.
През миналата година е налице лек спад в средно списъчния брой - с 11 души. Разходите за персонала отчитат известен ръст, главно поради ръст в минималната работна заплата.
Към 31 декември 2017 г. БРП притежава 18 броя линейни кораба, 3 броя самоходни товарни кораба, 2 броя маневрени, 2 броя спомагателни кораба, 1 пътнически кораб и една фериботна платформа. Тонажът включва списъчно 13 броя шлепове, 54 броя секции и 3 броя наливни несамоходни съдове.
Разполагаемата средносписъчна линейна корабна мощност на Дружеството за 2017 г. е 31 600 к. с. за 18 броя линейни кораба. Използваната средносписъчна мощност в работа е 20 2260 к. с. за 10 броя кораби. Процентът на натоварване на линейната мощност е 64.1% срещу 50.2% за 2016 г.