Със запорно съобщение, издадено въз основа на изпълнителен лист, през март 2018 г. е наложена възбрана на всички банкови сметки на „Параходство БРП“. Това съобщава речният ни превозвач в годишния си доклад за дейността, изпратен до Българска фондова борса на 2 април. Запорът е наложен в полза на „Агротерм Комерс“, показа проверка на „Утро“ в Търговския регистър.
Процедурата е осъществена по съдебно дело за обезщетение за лошо извършен превоз на товар с обща експозиция на иска в размер на 792 хил. лв. Подпомогнато от правен консултант, дружеството е предприело мерки за защитаване на интересите и правата си по делото, като е заявило пред Върховния касационен съд спиране на апелативното решение срещу внасяне на парична гаранция в размера на главницата - 538 хил. лв.
Параходството има активно застрахователно покритие за посочената щета, превишаващо размера й, за периода на възникване на застрахователното събитие в резултат, на което застрахователят ще покрие всички суми по съдебното решение, дори то да е в полза на ищеца. Поради тази причина в индивидуалния финансов отчет на дружеството не е признато задължение за провизии за правни спорове във връзка с посоченото дело, посочва превозвачът.
През годината са предявени различни правни искове към „Параходство БРП“, но ръководството на дружеството счита, че те са неоснователни и че вероятността те да доведат до разходи за компанията при уреждането им е малка.