Общината последователно продължава политиката си срещу недобросъвестните собственици на стари трошки, които задръстват улиците, заемат паркоместа и дразнят съседи и минувачи. От отчета за изминалата 2017 г. става ясно, че са издадени 25 заповеди за принудителното преместване на излезли от употреба автомобили. 47 са общо поставените стикери на стари возила след извършени проверки, 43 автомобила са премахнати доброволно от собствениците. Две от старите трошки са предадени в центъра за разкомплектоване, като общината има сключен договор с „Българска рециклираща компания“. Глобите за собствениците на автомобили, които не са изпълнили предписанията за преместването, са от 300 до 1000 лева за физически лица и имуществена санкция от 1500 до 5000 лв. за едноличните търговци и юридическите лица. От общината припомнят, че преместването на старите коли на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на даденото предписание.