Родният бюрократичен гений няма спирка или почивен ден. Пореден уникален бисер роди вчера Комисията за защита от дискриминация (КЗД). В свое решение тя определи като дискриминация отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация при подаването й по електронен път.
Производство в КЗД е образувано по подадена жалба срещу разпоредбата за отстъпката върху доходите на физическите лица, обнародвана в Държавен вестник, бр. 105 от 2014 г. Съгласно нормативния акт, физическите лица, подали годишни данъчни декларации по електронен път, са ползвали 5 на сто отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Условието е да не са имали подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.
Според жалбоподателя (най-вероятно пастир в планината без интернет, но с високи доходи, които иска да декларира с отстъпка) по този начин са били поставени в по-неблагоприятно положение данъкоплатците, които нямат възможност да подават своите годишни данъчни декларации по електронен път. И комисията се съгласява с него, тъй като „боравенето/неборавенето с глобалната електронна мрежа (интернет) и използването/неизползването на хардуерни и софтуерни продукти за достъп до нея е същностна за личността характеристика и попада в обхвата на защитения признак „лично положение“.
Хубавото е, че решението на КЗД няма задължителен характер. Комисията само препоръчва на министъра на финансите да прегледа действащата разпоредба и по негова преценка да предложи изменение на закона, което да премахне дискриминационната практика.