От 13 до 20 март ще се приемат документи по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, съобщиха от фонд „Земеделие“. Заделеният за тази цел бюджет възлиза на 34 560 000 лв., който ще се разпредели пропорционално от 2018 до 2022 г.
Субсидията се плаща за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“. Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на земеделски  стопани - птицевъди, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките за период от най-малко 5 години.
Допустими за подпомагане са кокошки - носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от кокошия вид (от 18- та до 60-та седмица); бройлери един оборот; пуйки за угояване; гъски; патици един оборот (до 12-та седмица - 84 дни).
Птицевъдите могат да кандидатстват по мерките за  използване на фуражи, за осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт, за подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт и за намаляване емисиите на амоняк с 30%, чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати - каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.). Последната мярка се прилага само за бройлери.