Община Русе ще предлага на гражданите нови електронни услуги, с които доразвива е-община. С промени в една от общинските наредби се въвежда електронен прием за децата на 5 и 6 години в подготвителните групи в училищата. Той ще става съгласно условия, които ще бъдат въведени с промени в общинската наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини. Тя беше приета през 2016, но приемът на децата в училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, остана извън обхвата й. В Русе по две подготвителни групи има в четири училища - „Отец Паисий“, „Иван Вазов“, „Алеко Константинов“ и „Васил Левски“. В тази връзка е необходимо в наредбата да бъде включен приемът в подготвителните групи в тези общински училища, като той ще се извършва чрез системата за електронен прием. 
Наред с това са изготвени и правила за електронен прием на първокласници, като се въвеждат четири основни групи на класиране. Общината разработва система за прием с водещ критерий близост на училището до постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника и определя прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места без училища, от които са насочени учениците. Децата, които отговарят на водещото изискване, ще се разпределят в четири групи. Първата е за децата с постоянен или настоящ адрес, който е в района на училището и не е променян от най-малко три години. Във втората група ще попадат тези, които са на адреса от 1 до 3 години. Третата група е за децата, чийто адрес е променен преди година, а четвъртата - тези с адрес извън прилежащия район. За разпределянето в групите се взема по-благоприятният за ученика адрес. Критерият за близост на местоработата на един от родителите е отпаднал и е въведена възможност за определяне на други критерии, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни. Останалите критерии не са променяни. 
Системата за електронен прием в първи клас ще струва по 600 лева на училище еднократно и по 250 лева годишно за абонаментна поддръжка. Необходимите средства за внедряването и обслужването на програмния продукт за подготвителните групи в училищата са 450 лева на училище.