Фирмите в Русенско отчитат повече продажби, повече произведена продукция и увеличени нетни печалби през 2016 г. Това съобщи вчера Териториално статистическо бюро „Север“. След като данните за областния Брутен вътрешен продукт и Брутната добавена стойност показаха над 5% ръст, сега резултатите се потвърждават и от наблюдението върху нефинансовите предприятия от региона.
През 2016 г. отчет за дейността си са представили общо 11 469 нефинансови предприятия от Русенска област /това са компаниите от сферата на промишлеността, строителството, търговията и услугите - б.р./, или с 1.4% повече в сравнение с 2015 година. В тях са реализирани нетни приходи от продажби за 7,416 млрд. лв., което е със 7,34% повече отколкото през 2015 г. Произведена е продукция за 4,574 млн. лева, с 5,25% над резултата от предходната година. Увеличените обороти водят и до по-висока сумарна печалба - 461 млн. лева, в сравнение с 446 млн. лева за 2015 г. 
Ръстът се дължи почти изцяло на големите предприятия, 
в които работят над 250 души. Те формират вече 29.1% от общо произведената продукция (26.9% през 2015 г.), генерират 18.0 на сто от нетните приходи от продажби (17% година по-рано) и дават работа на 18.8% от всички заети в областта. На обратния полюс са микропредприятията и малките предприятия, където оборотите намаляват. 
Положителен финансов резултат са отчели 8236 нефинансови предприятия, предприятията със загуба са 1 915, а тези с нулев резултат - 1318. В отделните общини на областта делът на предприятията, приключили годината с печалба, се движи между 67.7% за община Борово и 81.4% - за община Бяла.
През 2016 г. микропредприятията (до 9 заети) са 10 501, или 91.6% от всички нефинансови предприятия. Произведената в тях продукция по текущи цени възлиза на 786 млн. лв., или 17.2% от общия обем за областта, като е отчетен спад от 7.6% спрямо 2015 година. В микропредприятията работят 30.1% от заетите лица, като средният брой заети е 2 лица. Предприятията от тази група приключват 2016 г. с обща печалба в размер на 147 млн. лева. 
Малките предприятия (между 10 и 49 заети) са 777. В тях е произведена продукция по текущи цени за 844 млн. лв., или с 0.7% по-малко от 2015 г., и работят 23.9% от общия брой заети лица. Тези предприятия приключват 2016 г. с положителен финансов резултат от 94 млн. лева. Средният брой заети в малките предприятия за областта е 20 лица. 
Средните предприятия (между 50 и 249 заети) произвеждат 35.3% от продукцията за областта и в тях са ангажирани 27.2% от заетите. Общият финансов резултат за тази група е печалба в размер на 60 млн. лева. Средният брой заети лица на едно предприятие за областта е 106. В община Русе през 2016 г. делът на произведената продукция достига 78.8%, като тук упражняват трудова дейност 9 от всеки десет лица, заети в тази група предприятия на територията на област Русе. 
В община Русе осъществяват дейността си 83.8% от предприятията в областта
През 2016 г. те дават 80.2% от обема на нетните приходи и 81.8% от произведената продукция. 
Индустриалният сектор формира най-голям дял от произведената продукция - 52.0% от общия обем, и в него работят 45.5% от общия брой на заетите в областната икономика. Икономически сектор „Услуги“ има най-съществен принос в реализираните нетни приходи от продажби - 63.0% от тези за  областта. В сектора работят 48.7% от всички заети.
През 2016 г. на територията на област Русе най-голям е броят на  предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 4196, или 36.6% от общия брой. Тези предприятия реализират нетни приходи от продажби в размер на 3 725 млн. лв. или 50.2% от общия обем за областта . В тях е произведена 19.9% от общата продукция и се труди всяко пето лице, ангажирано в областната икономика. В сравнение с 2015 г. броят на предприятията в тази икономическа дейност намалява с 1.3%, а броят на заетите лица се увеличава със 7.9%. Същевременно произведената продукция нараства с 51.7%, а приходите от продажби бележат ръст от 25.9%. 
Преработващата промишленост отчита рязък спад
през 2016 г. Икономически активните предприятия от този сектор са 1215. Произведената от тях продукция е в размер на 1,974 млрд. лв., или 43.2% от общата. Нетните приходи от продажби са 26.9% от общите за областта. В сектора работят 37.3% от заетите лица в област Русе. В сравнение с 2015 г. броят на предприятията не се променя, но заетите лица намаляват с 2.2%, произведената продукция - с 3.2%, а реализираните нетни приходи от продажби - с 10.1%. 
През 2016 г. предприятията от преработващата промишленост в община Русе представляват 86.7% от тези за областта. Техният дял в общо произведената продукция за тази икономическа дейност за областта достига 92.8%, а заетите лица са съответно 91.2%й.
Малко над една четвърт от преработващите предприятия в област Русе са ангажирани с производството на текстил и облекло, обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм. Произведената от тях продукция за 2016 г. възлиза на 256 млн. лв., реализираните нетни приходи от продажби са в размер на 255 млн. лв. и в тях работят 32.9% от общия брой на заетите лица в преработващата промишленост.