С несръчна шега министърът на регионалното развитие Николай Нанков започна отговора си на депутатски въпрос предвижда ли се замяната на Русе с Велико Търново като административен център на регион за планиране. Темата, родена като че ли от нищото, стана актуална след публикация на „Утро“ за такава идея, дошла след старателна проверка на информацията от авторитетни независими източници. Това предизвика декларация на общинския съвет срещу евентуалното поредно унижаване на Русе, както и питането на народните представители в парламента.
Няма да се учудя, ако утре някой местен вестник осъмне със заглавие, че Каспичан заменя Варна, каза с лек смях министърът, може би за да олекоти признанието, че крушката все пак си има опашка. Изготвени са три варианта за ново райониране на страната, които ще бъдат представени до края на март, съобщи в сериозната част на изложението си Нанков. 
Първият вариант предвижда пет района, като Русе попада в Североизточен заедно с областите Варна, Търговище, Раград, Силистра, Добрич и Шумен. В този случай очакванията са административен център да бъде Варна. 
Вторият вариант е с четири големи административни единици, а Русе е включен в Дунавски район заедно с областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Разград и Силистра. Третият вариант разглежда шест района, като Русе заедно с областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Разград и Силистра попада в Северен централен район. В тези два случая се предвижда Русе да запази статута си.
Към момента няма одобрен окончателен вариант за нов териториален обхват на районите, а трите варианта, които са планирани да се обсъждат публично, не съдържат предложения за определяне на центрове, както и наименования на регионите. Този въпрос предстои да бъде решен чрез дискусии и събития след март месец, тъй като в рамките на следващите три години трябва да променим основно по обективни критерии териториалния състав като общини и области на районите за планиране и развитие, посочи най-младият член на кабинета. 
Промяната в териториалния обхват на сегашните планови райони е инициирана от ръководеното от него министерство в края на 2017 г.
Предприемането на тази стъпка се налага поради необхoдимост от по-устойчиви във времето райони за развитие, заяви Нанков. Според обясненията му на база на обективни критерии от Евростат населението във всеки район трябва да е минимум 800 000 души. В Северозападния то е паднало под този минимум, а според демографските прогнози Северен централен с център Русе, където сега е с 805 000 души, след година също няма да отговаря на минималните изисквания.
В тази връзка в регионалното министерство е създадена междуведомствена работна група със задача да предложи и разгледа варианти за нов териториален обхват на районите. В нея участват представители на Министерски съвет, регионалното министерство, президентството, водещите министерства от европейските структурни и ивестиционни фондове, НСИ, БАН, сдружението на общините, академичната общност. Работата на групата приключила през декември с доклад за определяне на минимум 3 варианта за ново райониране на страната. 
През януари Министерски съвет е одобрил доклад, с който е даден мандат да бъдат подложени за широко обществено обсъждане трите варианта. Министърът подчерта, че те не са нито крайни, нито лимитирани до 3 броя. Планира се до края на март те да бъдат представени и обсъдени в рамките на съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие, както и на кръгла маса с участието на неправителствени организации, а също и да се проведат широки обсъждания и дискусии и в ресорните комисии на Народното събрание. Обществено обсъждане ще се проведе и в областния съвет за развитие в Русе.
Не са обсъждани промени на центровете на регионите за планиране, камо ли коментиране промяна на административни граници и центрове на областни администрации. Това е процес, който съм убеден, че следващите 20-30 години в България никой няма да инициира и никой няма необходимите обективни предпоставки да стартира, заяви все пак Николай Нанков, макар че фактите не говорят точно това.