11,2 млн. лева, от които 85% евросредства, ще получат 6 големи русенски фирми за изпълнение на проекти за подобряване на енергийната ефективност в предприятията. Договорите с „Каолин“, „Дунарит“, „Монтюпе“, „Топ ман“, „Найден Киров“ и „Доминекс Про“ за безвъзмездна финансова помощ вече са подписани. Компаниите осигуряват над 50% от финансирането на проектите със собствени средства, така че общата стойност на инвестициите е над 24 млн. лева.
„Каолин“ ще инвестира 6,5 млн. лева за обновление на част от съществуващото оборудване. Производствени мощности ще бъдат заменени с по-енергоефективни като се усъвършенстват иа технологиите за производствения процес. Ще бъдат закупени нова инсталация за сушене на каолин и ротационна пещ за калциниран каолин.
„Найден Киров“ ще похарчи 2,8 млн. лева за закупуване и въвеждане в експлоатация на 15 броя енергийно ефективни шприц машини. Проектът предвижда да бъде изградена система, която да улавя отпадната топлина от чилър, който произвежда студова енергия за технологични нужди. Тя ще се използва за отопление на производствен цех. Допълнително е предвидено да се закупи и въведе автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която ще даде възможност на ръководството на компанията да взема правилни решения с цел намаляване на енергийната консумация. Ще бъде въведена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, която ще доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда. Планираните енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта са 63.33% или 3 017 097 kWh/год.
Проектът на „Топ Ман“ е за 3,8 млн. лева и предвижда закупуване и въвеждане на нова производствена линия от най-висок енергиен клас и въвеждане и сертификация на система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 50001:2011. Очаква се реализиране на годишни спестявания на енергия в размер на 7599 082 kWh/бр. и редуциране емисиите на СО2 от дейността с 1 962,076 тона/година. Инвестицията ще бъде основен инструмент за повишаване конкурентоспособността на „Топ Ман“ ЕООД на българския и международния пазари.
„Дунарит“ ще инвестира 2,9 млн. лева, за да намали общото годишно потребление на енергия от 16 431 929 kWh/година. Планира се поредица от енергоспестяващи мерки ЕСМ, препоръчани от енергиен одит и представляващи замяна на старо и амортизирано оборудване с ново енергийно ефективно. Проектът включва въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на отпадна енергия за собствени нужди и сертификация на система за енергиен мениджмънт, в съответствие с изискванията на ISO 50001. Към момента на кандидатстване в „Дунарит“ АД е внедрена и успешно функционира система за мониторинг на енергопотреблението, която обхваща повече от 60% от енергоносителите на дружеството. В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъдат постигнати енергийни спестявания от 8 525 341,86 kWh/година, които за цялото предприятие са 39,41%. 
„Доминекс Про“ инвестира 3 млн. лева за придобиване на производствено оборудване, саниране на производствени сгради, оползотворяване на отпадна топлина, за внедряване и сертифициране на система за управление на енергията съгласно Стандарт ISO 50001.
„Монтюпе“ ще инвестира 5,4 млн. лева за придобиване на 6 броя 5-осни машини с цифрово-програмно управление, за дейности за оползотворяване на отпадна енергия и за изграждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението.
В резултат капацитетът за механична обработка на глави за автомобилни двигатели ще се увеличи над 2 пъти, което от друга страна ще доведе до преустановяване на спирането и престоя на други процеси, съкращаване на времето за производство на единица продукция и увеличаване на производствения капацитет на предприятието. С изпълнението на проекта предприятието ще намали себестойността на продуктите, което ще доведе до подобряване на конкурентоспособността.