Земеделските стопани могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2017. Справките се извършват на официалната интернет страница на ЗФ „Земеделие“ в раздел „Система за индивидуална справка по директни плащания“. 
При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието. Образци на възраженията се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки. Попълнените документи ще се приемат в областните дирекции „Земеделие“ до 5 януари 2018 г. включително. 
При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието. 
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2017. На базата на тази актуализирана информация ДФ „Земеделие“ - РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.