С окончателни промени в Кодекса на труда парламентът сложи край на практиката да се прехвърлят задлъжнели фирми на клошари. Така недобросъвестните работодатели вече няма да могат да приписват фирмата си на трети лица и да бягат от финансови задължения към свои търговски партньори и работници.
Предвижда се предприятие, в което има наети работници или служители, да може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.  
С промените се засилват и контролните функции на Главната инспекция по труда. Инспекцията ще може да започва процедура по несъстоятелност, ако не са изплатени заплатите на повече от 1/3 от работниците в предприятието. За тази поправка настояваше омбудсманът Мая Манолова. Новата функция Инспекцията по труда ще започне да изпълнява от 31 март догодина.
Право на гарантирани вземания имат работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока му и от продължителността на работното време. Вземанията са в размер на последните шест начислени, но неизплатени месечни заплати и парични обезщетения през последните 36 календарни месеца /три години/, предхождащи месеца, в който е вписано решението по несъстоятелност.