Парламентът прие промени в Закона за кредитните институции на първо четене, предаде БГНЕС.

За промените гласуваха 109 депутати и 54 се въздържаха.

Законопроектът цели усъвършенстване регулаторната рамка на банковия надзор, като бъде постигнато съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор и с поетите от Българска народна банка ангажименти в отговор на доклада.

Във връзка с препоръка, свързана с критериите за лицензиране, проектът въвежда допълнително условие за представяне на данни за действителния собственик на акционери с квалифициран или по-висок дял в дружество, обект на лицензионна процедура.

Предлага се въвеждане на задължение за банките да предоставят на БНБ информация, в случаите, когато са им станали известни обстоятелства, които дават основания за наличието на негативно влияние на лицата, които пряко или непряко притежават над 50 на сто от капитала.

Във връзка с поети от БНБ ангажименти за разширяване на кръга от лица, чиито експозиции следва да се третират като експозиции към свързани с банката лица, се предлагат изменения за усъвършенстване режима за регулиране на риска, произтичащ от експозициите, които банките формират към свързани с тях лица- администратори на банката, нейни акционери с квалифициран или по-висок дял, лица които контролират банката, дъщерни дружества на банката и другите определени като свързани с банката лица (вътрешни експозиции).

Законопроектът предвижда нови разпоредби, свързани с необходимостта от създаване на правен механизъм за въвеждане в националната правна рамка на насоките, препоръките и други мерки на Европейския банков орган.

С тях се цели да бъде поставено на законово ниво задължение за спазване от страна на банките на приложимите към дейността им насоки и препоръки на ЕБО с оглед осигуряване на последователно и непротиворечиво прилагане на правно обвързващите актове на Съюза. Предвижда се възможността БНБ да въвежда чрез наредби изисквания, критерии и други обективни условия, предмет на насоки и препоръки, с оглед превръщането им в задължителни нормативни разпоредби.

По този начин ще бъде осигурено тълкуване и прилагане на законодателната рамка еднакво, последователно и непротиворечиво, следвайки общите политики, методологии, указания и мерки, издадени от ЕБО в рамките на неговата компетентност.

По време на дебатите председателят на Бюджетната комисия Менда Стоянова посочи, че този законопроектът е поредна стъпка към повишаване ефективността на надзорната дейност на БНБ върху банките.

„Всички тези промени ще доведат до повишаване на изискванията при лицензиране на банки. Задълбочават се и изискванията при изследването на свързаните лица при кредитиране от банки и създават законови условия всички препоръки и условия на европейския банков орган да бъдат прилагани и от БНБ и българските банки“, каза Стоянова.

Тя поясни, че отговорността на банковия надзор нараства изключително много с тези правомощия. Надявам се, че с тези промени надзорът на БНБ ще оправдае доверието, което му се дава, допълни Менда Стоянова.

От своя страна Румен Гечев обясни, че БСП ще подкрепи всички текстове, които са свързани със засилване на банковия надзор, но уточни, че се гласува текст, който тепърва ще бъде променян, тъй като има недостатъци, които трябва да се отстранят. „Не само този проект, цялата работа в парламента ни е такава. Съгласни сме, че трябва да има сериозна преработка на текстовете, защото първият риск, е да се даде голяма власт на подуправителите на БНБ. Трябва да гарантираме, че решенията ще се взимат колективно и отговорност трябва да се носи от целия Управителен съвет, а не само от подуправителите“, смята Гечев.

Йордан Цонев обясни, че ДПС ще подкрепи промените и уточни, че водещият мотив на НС е европейското законодателство, а не препоръки, на който и да е орган.