Комисията за финансов надзор потвърди решението за отписване на „Фазан“ от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Решението е взето на заседание на регулатора, проведено на 16 ноември. От регистъра се заличава и издадената от дружеството емисия ценни книжа, в размер на 1 234 692 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Акциите на чорапеното предприятие занапред няма да се търгуват на борсата.
И след решението на КФН минотарни акционери продължават да притежават близо 7% от акциите на „Фазан“. Повечето от тях не приеха офертата да продадат собствеността си на мажоритарния акционер „Стара планина холд“ по определената от КФН цена от 1,41 лева и се наложи въпросът да се реши на извънредно общо събрание. В което не участва нито един от дребните акционери, така че представителят на холдинга взе решението сам.
Отписването на „Фазан“ от регистъра спестява някои задължителни при публичен статут разходи и дава възможност за по-голяма гъвкавост при вземането на решения. Това бяха и причините за трансформацията, изтъкнати от „Стара планина холд“. Дребните акционери запазват всичките си досегашни права, включително участие във вземането на решението и получаване на дивиденти (ако има печалба и се вземе решение за разпределянето й). Единствената промяна за тях е, че няма да продадат веднага книжата си на борсата както досега, а ще трябва да търсят купувач за тях по описан в устава на дружеството начин.