Мариела Личева е директор на дирекция „Здравни и социални дейности“ в община Русе. Била е директор на „Социално подпомагане“, началник на отдел в регионалния офис на Държавната агенция за закрила на детето. В системата на социалното подпомагане е вече над 15 години.

- Г-жо Личева, преди около месец общината сключи споразумение с Агенцията за социално подпомагане за продължаване на двете социални услуги личен асистент и домашен помощник. Колко потребители обхващат те и какво се предлага за тях?
- В периода от декември 2015-а до 15 октомври тази година община Русе реализира дейности по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“ по договор в размер на 874 998 лв. безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Потребителите получаваха услуги в домашна среда за период от 18 месеца, като бяха подкрепени лица с трайни увреждания, в това число деца и възрастни хора над 65 години, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват. Програмата предостави интегрирани здравно-социални услуги чрез двама рехабилитатори, две медицински сестри и двама психолози. Този вид услуги достигнаха до 77 потребители, включително и деца. С дейностите е осигурен достъп до интегрирани услуги, като са взети предвид специфичните потребности на човека в неравностойно положение на базата на изготвена индивидуална оценка за всяко лице от целевата група. Улеснен бе достъпът до рехабилитационни и здравни услуги. Психологическа помощ и подкрепа получиха 18 потребители, от които 2 деца. 
Има постановление на Министерски съвет за продължаване на двете социални услуги личен асистент и домашен помощник до 31 декември 2017 г. 
Средствата, които се отпускат чрез Агенцията за социално подпомагане, са за потребители, на които е извършена социална оценка по правилата на програма „Независим живот“. По проекта са назначени 117 лични асистенти и 20 домашни помощници, които обслужват 251 потребители. На 15 октомври проектът приключи, а от 16 октомври съгласно подписаното споразумение, са сключени трудови договори със 135 лични асистенти и домашни помощници и тристранни договори с 250 потребители.
- Как се развива приемната грижа, колко са приемните семейства и колко деца се отглеждат в тях?
- Oбщина Русе е община-доставчик на социална услуга „Приемна грижа“ и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът допълва и надгражда приключилия в края на 2015 г. проект „И аз имам семейство“. Целта му е да се усъвършенства и да се разшири обхватът на услугата и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен върху развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. От началото на октомври 2016 г. с подписване на анекс към споразумение с Агенцията за социално подпомагане община Русе е областен град в предоставянето на услугата приемна грижа и обхватът на дейност се разширява в общините Русе, Бяла и Ценово. Областният екип по приемна грижа по проекта се състои от началник екип, четирима социални работници, от които двама в община Русе, и двама с изнесено работно място в Бяла, които обслужват общините Бяла и Ценово. Реализацията на проекта ще продължи до 31.07.2018 г.
Приемните семейства за област Русе към края на септември са 54. В Русе са общо 24 семейства, като от тях 3 свободни без деца. В Бяла има 27 семейства, от които 9 свободни, а в Ценово 3, като от тях 2 са свободни. Приемните деца за областта са 48 - в Русе са 22, в Бяла 25 и в Ценово едно дете.
- С наближаването на зимния сезон какви мерки се предприемат по отношение на бездомниците. Оказва се, че винаги има скитници, които упорито отказват да влязат в приют. 
- На територията на община Русе е разкрита социалната услуга „Приют за лица“ с капацитет 60 души. В зимния период ще бъдат предприети адекватни мерки по отношение на лицата, които се нуждаят от помощ и подкрепа. Като съпътстваща услуга е разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни лица. Целевата група на центъра са хора, застрашени от бездомничество и скитничество и такива, които са били потребители на приюта за бездомни лица.
- Ще продължава ли работата на социалната трапезария, колко лица получават топъл обяд и има ли чакащи?
- В изпълнение на договор между Агенция за социално подпомагане и общината от май 2016 г. се предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“. Ежедневно на 110 лица от уязвими групи, които са затруднени в осигуряването на прехраната си, се предоставя топъл обяд, който включва супа, основно ястие, хляб и десерт. В дейността на обществената трапезария срокът за прием на заявления от кандидат-потребители е постоянен, като е сформирана постоянно действаща комисия за подбор на потребители. Тя е провела 26 заседания, на които са определени лицата които ще ползват социалната услуга. На 28 април 2017 г. е подписано допълнително споразумение към договора за удължаване срока на проекта до края на 2019 г. Увеличен е размерът на безвъзмездната помощ на 304 000 лв. и ежедневният разчет от 2,30 лв. на 2,50 лв. 
- По какви оперативни програми работите в момента?
- В момента се реализират 4 проекта по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като в 3 от тях община Русе е бенефициент и в един е партньор.
Съгласно подписания договор по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“ общината е поела ангажимент за осигуряване на устойчивост за поне 6 месеца, като в тази връзка са предвидени финансови средства за обезпечаване на дейността на звеното. От декември 2015 г. община Русе има споразумение за партньорство с агенцията за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015“. На 12 април тази година след подписване на административен договор в период от 21 месеца се реализира проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“. В периода от юли 2016 до 01.09.2018 г. се реализира проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе“. Целта на проекта е да приложи комплексни грижи за ранно детско развитие, с които да повиши качеството на живот на уязвимите групи - деца от 0 до 7 години и техните родители, като превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици, респективно - намаляване на бедността. От август 2015 г. общината изпълнява проект „Кризисен център за жертви на домашно насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“. След приключване на проектните дейности през април тази година и във връзка с ангажиментите съгласно подписания договор, общината ще осигури устойчивост на социалната услуга за срок от 5 години, като са предвидени финансови средства. 
- Тече подготовката на бюджета за догодина, какви ще са предвидените средства за социални дейности и на какво ще се акцентира? 
- Финансовите средства, предвидени да бъдат заложени в проекта на бюджет 2018 г., са завишени в сравнение с настоящата година. Двата съюза на пенсионерите с 23 пенсионерски клуба ще бъдат подпомогнати с 21 400 лева. За дружества на хората с увреждания са предвидени 23 400 лв. 18 100 ще бъдат заделени за отпускане на еднократни социални помощи и 9900 лв. за финансово подпомагане на приемни семейства - за отпускане на еднократни социални помощи. Финансовият ресурс за 2017 за обезпечаване на социалните услуги държавно делегирани дейности е в размер на 7 048 253 лв, а догодина той ще е 8 202 730 лв. За тази година за обезпечаване на социалните услуги местни дейности размерът беше 1 119 498 лв., а за 2018 са предвидени 1 360 725 лв.
- Общината има доста награди в социалната сфера, какво означават за вас и екипа ви тези отличия?
- Активната работа на екипа на кмета Пламен Стоилов и на общинска администрация получи висока оценка от редица авторитетни национални и международни институции и организации.
През 2015 г. община Русе получи Голямата награда за цялостен принос в развитието на социалните услуги в България, като отличието беше връчено на 11-я национален форум на доставчиците на социални услуги в Пловдив. През следващата година отново на националния форум община Русе беше отличена с обществена награда „Община с най-добра социална политика“, като тази награда с право я определяме като оценката на нашите потребители и партньори, защото беше получена в резултат на онлайн гласуване. През 2016 г. община Русе получи награда за изключителни заслуги в областта на интеграцията на хората със зрителни увреждания и беше връчена от националния съюз на слепите в България. На тазгодишния форум на доставчиците на социални услуги бях удостоена с награда за личен принос в развитието на националното партньорство и социалните услуги, която е награда на целия екип на дирекция „Здравни и социални дейности“ в община Русе. Всички тези награди са отражение на положените усилия на общинския екип за повишаване на благосъстоянието на гражданите на Русе и получаване на качествени социални услуги. Наградите ни мотивират да работим все така всеотдайно и с още по-голяма отговорност към всички, които имат нужда от подкрепа.