Община Русе не е ощетена в случая със затиснатата от метална ограда жена. Инцидентът бе описан в броя на „Утро“ от 13 октомври под заглавие „14 000 лева обезщетение за затисната от метална ограда жена“, а вчера общината разясни как са протекли заведените от пострадалата С.П. дела за обезщетение и как фирмата, на чийто обект се е случил той си е поела отговорността. Публикуваме с незначителни съкращения получения в редакцията материал.

През 2015 г. г-жа С. П. завежда дело срещу Община Русе, като е образувано гражданско в Районен съд Русе. Искът е предявен частично за сумата 1000 лв. от 10 000 лв. Предвид това обстоятелство, след като е уважил иска, съдът е присъдил на г-жа. С. П. сумата от 1000 лв., въпреки че в мотивите си е приел, че за страданията й се полагат 8000 лв. В съдебното производство, община Русе на свой ред е предявила обратен (регресен) иск срещу дружеството причинител на вредата „ВТ Инженеринг“ ООД за възстановяване на сумите, които община Русе ще бъде задължена по силата на съдебното решение да плати на г-жа. С.П. Този иск е уважен от съда и дружеството „ВТ Инженеринг“ ООД е възстановило сумата, изплатена на г-жа С.П. във връзка със съдебно решение. 
През 2016 г. г-жа С. П завежда ново дело за разликата между платените й 1000 лв. и определените й в мотивите на първото съдебно решение 8000 лв. Действително, община Русе е осъдена, на базата чл. 49 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, да заплати на пострадалата С.П. сумата от 7000 лв. ведно със законовата лихва и разноските по делото. От съдебно решение обаче е видно, че съдът е приел за доказано, че община Русе е възложила на „ВТ Инженеринг“ ООД работа при и по повод изпълнението, на която са настъпили вреди за г-жа. С.П., за които община Русе следва да отговаря. Независимо от това следва да се посочи, че община Русе по време на съдебния процес е предявила обратен иск срещу дружеството „ВТ Инженеринг“ ООД на база разпоредбата на чл.54 от ЗЗД. Същата гласи „Лицето, което отговаря за вреди, причинени виновно от другиго, има иск против него за това, което е платил“. Съдът, след като е разгледал иска на Община Русе срещу „ВТ Инженеринг“ ООД е счел същия за основателен и е осъдил дружеството да възстанови на Община Русе сумата, която Общината ще трябва да заплати на пострадалата С.П. 
В изпълнение на съдебното решение на дата 3 октомври община Русе е изплатила на г-жа С. П. обезщетение от 7000 лв. ведно със законовата лихва, както и разноски по делото. На 10 октомври, също в изпълнение на съдебното решение, „ВТ Инженеринг“ ООД е възстановило на община Русе сумата, платена на С.П.