Здравейте! Жител съм на София, но от седем години съм в Русе със съпруга си. В София имаме апартамент, който си купихме по време на брака и който беше топлоснабден, докато живеехме там. Не сме ползвали и не сме отдавали под наем апартамента, а малко след като се преместихме в Русе, „Топлофикация София“ прекъснаха парното по наша молба. С това реших, че съм приключила отношенията си с тях, но се оказа, че не е точно така. Преди два месеца установих, че имам наложен запор на банковата си сметка от софийски частен съдебен изпълнител и когато се поинтересувах защо и кой ме е съдил, се оказа, че „Топлофикация София“ са ме съдили за неизплатени задължения за периода 2012-2017 /само мен, но не и съпруга ми/, а аз дори не съм била уведомена за това. Факт е, че не съм сменяла адресната си регистрация и все още се водя на софийския адрес, поради което допускам, че са ме съдили там, а не в Русе. По банкова сметка получавам само детски, а доколкото знам, детските не могат да бъдат събирани в изпълнителни дела. Другото, което ме възмущава е, че парното ми е прекъснато от години, отделно, че част от задълженията ми би следвало да бъдат отписани по давност; дори и да е имало дело, съдията е трябвало да съобрази това обстоятелство. Мога ли да заведа дело срещу „Топлофикация София“, в което да докажа, че не ползвам парно, както и че голяма част от задълженията ми са погасени по давност? Мога ли да искам от ЧСИ да спре да ми удържа детските по банковата сметка?, С.В., гр. Русе

Обикновено делата, завеждани от топлофикационните и ВиК дружествата в страната, първоначално се образуват и разглеждат в съдилищата по реда на т.нар. „заповедно производство“. Това е бързо производство, в което съответното дружество-монополист заявява, че клиентът му дължи определена сума за даден период, като дори не е длъжен да прилага каквито и да било доказателства, с които да убеди съда, че сумата е действително дължима. Съдът разглежда заявлението и ако то отговаря на законовите изисквания от формална страна, издава на заявителя заповед за изпълнение, срещу която длъжникът може да възрази в 14-дневен срок от получаването й. Ако длъжникът не възрази, съдът издава изпълнителен лист на заявителя /в настоящия случай на „Топлофикация София“/, въз основа на който кредиторът образува изпълнително дело и съдебният изпълнител започва да събира сумите от длъжника. 
Делата се водят на адреса, на който длъжникът е регистриран
В случая на г-жа С.В. съдът, компетентен да разгледа делото, е Софийският районен съд. Тъй като тя не живее на адреса си в София и призовкарите не са я открили там, тя вероятно е известена за делото чрез залепяне на съобщение на вратата на софийския й адрес. Този начин на съобщаване, че срещу някого се води дело, е абсолютно законен, поради което ви съветвам ако видите залепено съобщение на адреса си, че срещу вас се води дело, да не се криете, а да си вземете документите по делото от съда. Дори и да не ги вземете, по закон се счита, че те са ви редовно връчени, а вие пропускате законовите срокове да изложите възраженията си срещу заявителя/ищеца. 
Дори и топлоснабдяването към дома ви да е прекъснато, вие дължите сумите, начислени за сградната инсталация
Доскоро съдилищата решаваха противоречиво този въпрос - някои съдилища в страната бяха на мнение, че ако топлоподаването към апартамента ви, намиращ се в сграда - етажна собственост, е прекъснато, не дължите суми за сградна инсталация, докато други съдилища бяха на противоположната позиция. Тази противоречива практика бе преодоляна с наскоро постановено тълкувателно решение на Върховния касационен съд, в което се прие, че сумите за сградна инсталация са дължими от потребителите и това задължение би отпаднало единствено, ако цялата етажна собственост се откаже от парно. В случая на г-жа С. В. най-вероятно става въпрос именно за суми, дължими за сградна инсталация.
Задължения, погасени по давност, не се „отписват“ служебно
нито от топлофикационните дружества, нито съдът съобразява това обстоятелство при разглеждането на делата, ако длъжникът не направи изрично възражение в тази насока или не заведе отделен иск срещу монополиста.
Видно от фактическата обстановка, изложена от г-жа С. В., може да се предположи, че част от задълженията й са погасени с кратката, тригодишна давност. Съдът обаче не взема служебно предвид изтеклата давност, ако длъжникът не направи изрично възражение, че задълженията му за определен период от време или за целия период - в зависимост от конкретния казус, са погасени по давност. Това право на длъжника може да се реализира както във вече образувано дело, така и с отделен иск, заведен от самия потребител срещу топлоснабдителното дружество. За да установите дали дължите нещо или не, изискайте справка от Топлофикация за всичките ви задължения през годините. 
Ако установите, че топлофикационното дружество води по партидата ви задължения, погасени по давност, имате право да заведете иск в съда, 
че не дължите тези суми.
В конкретната ситуация г-жа С. В. би могла евентуално „да върне“ делото в съда, ако успее да докаже, че едва от съдебния изпълнител е научила, че срещу нея е водено дело и че съобщението за делото не й е редовно връчено. Ако съдът приеме, че това е така, тя ще може да изложи всички свои възражения - на първо място, че не дължи сумите, погасени по давност. Отделен е въпросът, че тя би дължала само половината сума, за която е осъдена поради факта, че апартаментът е семейна имуществена общност, за което също би могла да възрази в съдебното производство и респективно, половината от задължението й би могло да отпадне на това основание. Тъй като всеки казус е индивидуален, трябва много внимателно да се преценят всички възражения, които длъжникът би могъл да има срещу дружеството-монополист. Ако се възразява механично и без да се прецени цялостната обстановка, това би могло да натовари длъжника с допълнителни съдебни разноски. 
На последния въпрос, поставен от г-жа С. В. относно удръжките, които й се правят от съдебния изпълнител от банковата сметка, законът и съдебната практика са еднозначни: 
Социални помощи, в т.ч. детски надбавки, не могат да се събират по изпълнителни дела, тъй като тези суми са несеквестируеми
Съдебният изпълнител няма как да знае откъде и за какво постъпват средства по банковите ви сметки. Ако по сметките ви се превеждат някакъв вид социални помощи, във ваш интерес е да представите на съдебния изпълнител доказателство за това - извлечение от банковата ви сметка, от която да е видно, че действително получените по сметката суми са за социални помощи. В този случай той ще спре да събира тези суми по изпълнителното дело.