Съдия Диан Василев е завършил специалността „Право“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“ през 2000 г. 
Кариерата му започва същата година като съдебен кандидат в Окръжния съд в Русе. През 2001-а става съдия по вписванията в Районния съд в Русе, а от 2007 до 2014 година е съдия в Административния съд в Разград. В русенския Административен съд постъпва като съдия на 16 април 2014 година, а от 18 април т.г. е негов председател.
С решение на Висшия съдебен съвет /ВСС/ от 21 февруари т.г. Диан Василев придобива ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

- Г-н Василев, защо избрахте правото за ваша професия, какво ви насочи към юридическата наука? 
- Признавам, че правото не беше моя мечта или цел, а по пътя на юридическата наука поех случайно. 
Като ученик любимият ми предмет бе математиката. Затова и съвсем естествено през 1992 г. кандидатствах и бях приет специалност „Математика и икономика“ в Шуменския университет. В началото на септември същата година моят вече покоен брат катастрофира тежко. Беше в кома, със сериозни травми и наранявания. Състоянието му наложи присъствието на придружител, докато се лекува в отделенията на русенската болница. С баща ми поехме тази грижа. Точно по това време - късната есен на 1992 г., в Русенския университет отвори врати Юридическият факултет. Новото академично учебно звено провокира интереса ми, а и се чувствах длъжен да остана близо до брат си. През времето, в което бях в болницата, започнах да чета и да се подготвям, доколкото беше възможно, за приемните изпити по специалността „Право“. 
Така съдбата предопредели правото като моя професия. 
- По-късно, вече като практикуващ юрист, кое привлече вниманието ви към административното право? 
- След като се дипломирах и взех изпита си за придобиване на юридическа правоспособност, през 2001 г. бях назначен като съдия по вписванията към Русенския районен съд. Практикувах до 2006 г., когато бе обявен конкурсът за назначаване на съдии в административните съдилища. Той нямаше аналог в тогавашната съдебна практика - беше отворен и достъпен за юристи с поне 5-годишен юридически стаж. Обичах работата си на съдия по вписванията, но исках да надградя своите умения и приех предизвикателството да опитам. И успях. И ако ме питате дали тогава, когато кандидатствах, съм обичал административното право - откровено не. Сега обаче, 10 години по-късно, отговорът ми е коренно различен, заради същността на този интересен и динамичен отрасъл на правото и заради отговорността на новия пост, който заемам.
След конкурса, през февруари 2007 г. встъпих като административен съдия в Административния съд в Разград. Шест години по-късно се откри възможност да се завърна в родния си град след освобождаването на щатна съдийска бройка в Административния съд в Русе. Така през 2014 г., след проведен и спечелен конкурс бях преместен с решение на ВСС от Разград в Русе. 
- Вие сте възпитаник на Русенския университет, а студентите от Юридическия факултет на РУ са чести гости на съда. Какви са впечатленията ви от досега провежданата практика с бъдещите юристи, възнамерявате ли да продължите съвместната работа със студентите? 
- Ще отговоря първо на последния ви въпрос. Не само ще продължим, но и ще разширим формите на съвместна работа и взаимодействие със студентите от Юридическия факултет на Русенския университет. Лично аз, а и моите колеги съдии сме убедени, че съвместяването на правното обучение с практиката в системата на правораздаването създава стандарт за качество. 
Обвързването на теоретичните знания с практиката е фактор за изграждането на висококвалифицирани специалисти не само в областта на правото. Безспорно съвместната ни работа със студентите носи ползи за тях и удоволствие за нас. А освен традиционните практики, предвидени в учебните планове на студентите, с всяка година се стремим да разнообразяваме формите на практическите им занимания. От тази година Административният съд се включва като обучаваща организация в проекта „Студентски практики - Фаза I“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“. Целта на проекта е да се изгради добра връзка между институциите и висшите училища, която да улесни реализацията на студентите на пазара на труда. Идеята е да се предостави възможност на студентите да придобият практически опит и умения, да се улесни преходът им от образователните институции към работното място. Практическото обучение, което реализира съдът, е в реална работна среда под менторството на магистрати и съдебни служители. 
- Тази година зачестиха делата по протести на Окръжната прокуратура срещу актове на местните администрации и общински съвети. Къде се къса нишката и какво е необходимо, за да не са правно уязвими актовете на администрациите? 
- Наблюденията ми показват, че администрациите на територията на русенския съдебен район работят добре. А случаите, в които сме сезирани да осъществим контрол за законосъобразността на техни актове, действия или бездействия, имат по скоро дисциплиниращ ефект. Констатираме все по-малко случаи на лошо или непълно окомплектоване на административни преписки или пък неизпълнени в срок указания, дадени от съда до съответната администрация. Все повече администрациите се съобразяват с утвърдената съдебна практика. 
Конкретно, в отговор на вашия въпрос: Според чл. 16, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), прокуратурата следи за спазване на законността в административния процес. Образуваните през тази година повече дела в съда по протести на Окръжна прокуратура - Русе са следствие на извършени проверки за законосъобразността на подзаконови нормативни актове на общинските съвети в русенския съдебен район. Установените от прокуратурата несъответствия са предимно на основание констатирани противоречия със закони, уреждащи съответната материя. Някои от причините за установените противоречия са свързани с извършени промени в основни закони, регулиращи съответните обществени отношения, които обаче не са били съобразени и приложени от администрацията. 
Въпреки увеличения ръст на делата, образувани по протести на прокуратурата, съдът се произнася в срок. 
- Русенският административен съд е със средна за страната натовареност. В изнесените от ВСС аналитични таблици е видно, че по брой дела, разглеждани от един съдия - административните съдии са по-натоварени дори от колегите си в Окръжния съд. По колко дела средно разглежда всеки съдия на месец в Административния съд - през изминалите години, може ли да дадете обобщена оценка? 
- Натовареността на съда през годините се движи около или малко под средната за административните съдилища в страната. Средната месечна натовареност по щат на съдия от Административния съд в Русе през последните години е била между 12-14 дела, а през 2013 г. тя е достигнала близо 19 дела за месец. Действителната натовареност на магистратите е била винаги малко по-висока - средно около 15-16 дела, тъй като в дълги периоди от време сме работили в намален състав поради командироване на колеги във Върховния административен съд.
За първото шестмесечие на 2017 г., натовареността в Административен съд-Русе по щат е 15,5 дела, а действителната - 18 дела на месец. 
- На какво се дължи различната интензивност? 
- Натовареността на съда през годините е пряко свързана с различната динамика в изпълнително-разпоредителната дейност на администрациите. А тя пък е зависима от много фактори - законодателни промени, приемане на нови тълкувателни решения и др. Например през 2013 г. и 2014 г. са преобладавали административните спорове по Закона за устройство на територията, а в следващите години по Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за държавния служител (ЗДСл) и Закона за МВР (ЗМВР). Други причини за различната натовареност се оказват законови промени или нова тълкувателна дейност на върховните съдилища. Пример - през 2015 г. и 2016 г. е отбелязан ръст на исковите производства, в които се претендират вреди от отменени наказателни постановления. Те са резултат от приемане на две тълкувателни решения на Върховния административен съд (ВАС) и Върховния касационен съд (ВКС). Според мен, делата по искове за имуществени вреди от отменени наказателни постановления ще продължат, тъй като законодателят все още не е приел най-доброто решение за възмездяване на направените от жалбоподателите разноски в тези производства. 
А както вече стана ясно, през 2017 г. зачестиха делата по протести на Окръжна прокуратура - Русе. 
- Какъв процент от решенията на Административния съд в Русе се потвърждават от ВАС? Къде е позиционирана по този признак ръководената от вас институция в сравнение с останалите административни съдилища? 
- Още в първите години от своята дейност съдът се утвърди като съд с високо качество и срочност на постановените съдебни актове. 
Доказателство за нивото на правораздавателна дейност в Административен съд - Русе е ежегодно отчитаният висок процент на потвърдените от ВАС съдебни актове. За изминалите 10 години този процент традиционно се е движил между 82-85%, а над 90% от производствата приключват в рамките на препоръчителния тримесечен срок. По тези показатели съдът се нарежда на едно от първите места сред административните съдилища в страната. 
Постигнатите резултати са следствие на самостоятелната и задълбочена подготовка на колегите, свързана с познаване на различни по степен и видове нормативни актове и съобразяване с особеностите на разглежданата материя. 
- Една от добрите практики, които Административният съд пръв наложи в Русенския съдебен район, е отличната комуникация с медиите. Планирате ли да продължи това партньорство? 
- Без съмнение, отговорът е положителен. Поставеното вече добро начало на партньорството ни с медиите ще продължи, а с времето ще търсим и нови възможности да разширим съществуващата вече диалогична среда, съобразявайки се с новите медийни реалности. 
Ще продължат и традиционните ни ежегодни срещи с представителите на медиите в Русе. Приемаме, че установеният модел за взаимодействие дава възможност на журналистите за преки срещи и комуникация с магистратите. Срещи, които имат за цел да направят по-достъпна работата на административния съд и по-разбираема материята, с която работим. 
Както досега, така и в бъдеще медийната политика на съда ще бъде ориентирана към публичност, прозрачност, диалог, партньорство и взаимодействие.