Работодателите в региона тази година са задължени в срок до 31 октомври да декларират код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г., напомнят от НАП-Русе. Това се налага, защото от тази дата е в сила промяна в Наредба 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда, публикувана в „Държавен вестник“ бр. 23/2017 г. Тя е свързана със задължение на работодателя при изпращане на уведомленията по наредбата да предоставя данни за кода по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, където е работното място на наетото лице. 
Кодът по ЕКАТТЕ е 5-цифров и е уникален за всяко населено място. За всяко наето лице трябва да се подаде уведомление с попълнени: за тип на документ - 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН/ЛН/ЛНЧ)/служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, като за „дата на сключване“ се попълва 01.04.2017 г. Изисква се още длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето, при изпращане на уведомлението. Не се изпращат уведомления за трудови договори, които към датата на изпращането са прекратени.