Една оферта е подадена по откритата процедура за общинската кoнцecия нa пристанище „Пристис“. Предложението е на фирма „Порт Пристис“, стана ясно вчера, когато комисия отвори и разгледа документите. Те бяха изрядни, като предстои подробно да се огледат заявлението и приложенията на участника и ако той бъде допуснат, да се премине към отваряне на самата оферта и предложението. 
Съгласно условията по процедурата, бъдещият оператор на пристанище „Пристис“ трябва да инвестира минимум 3 135 000 лева. Той ще има задължение до петата година да разположи плаващ басейн на седмо и осмо корабно място. Наред с това минимум 30% от корабните места трябва да бъдат оборудвани със собствени понтони. Срокът на концесията е 35 години. В дейностите е предвидено и изготвяне на генерален план на пристанището, предвид цялостната промяна на кея по проекта на общината.
Основната цел на концесията на пристанище „Пристис“ е повишаване на ефективността и конкурентоспособността му. Преките икономически ползи за общината са свързани с концесионните плащания и инвестиции в публичната общинска собственост.