Изпълнението на бюджета за 2016 година е 102 286 889 лева или 85,72%. За сравнение - към 31 декември 2015 година то е било 79,54%, съобщи началникът на отдел „Финансово-стопански дейности“ в община Русе Сабина Минковска по време на вчерашното публично обсъждане. В него участваха още кметът Пламен Стоилов, заместниците му Страхил Карапчански и Димитър Наков, председателят на ОбС Христо Белоев, директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева, началникът на отдел „Бюджет“ Еленка Димитрова и други служители.
Приходите за 2016 година са със 772 144 лева повече от миналата, като в по-голяма си част са около или над 100% от предвиденото по различните показатели. Налице е предсрочно погасяване на общинския дълг, както и преизпълнение спрямо уточнения план на имуществените и други данъци (121,28%), което се дължи на предприетите мерки от страна на дирекция „Местни данъци и такси“ за повишаване на събираемостта както на текущите задължения, така и на недоборите от минали години. По-високи стойности се наблюдават и при приходите от туристически данък, както и данъка за извършване на таксиметрова дейност. 
И тази бюджетна година е приключила без просрочени задължения. От думите на началника на Емилия Пенева стана ясно, че това се дължи на балансираното изпълнение на бюджета спрямо планираните разходни норми, добрата събираемост на планираните собствени приходи и балансираното бюджетиране и целесъобразното харчене на пари.