Преди година получих по пощата писмо от някаква фирма /предполагам, че е колекторска фирма/,  в което ми съобщаваха, че имам неплатени сметки към мобилен оператор, с когото от поне пет години нямам договор, тъй като минах към друг мобилен оператор. В писмото ми беше даден срок, в който да заплатя посочената сума, както и предупреждение, че ако не я заплатя, ще понеса разноски по съдебно дело, тъй като задължението ми било „съдебно“. Наясно съм, че задължението ми е погасено по давност и не съм длъжна да го плащам, поради което реших да не реагирам по никакъв начин на писмото. Преди месец обаче започнаха телефонни обаждания от частен съдебен изпълнител /поне така твърдеше лицето, което ми се обаждаше/, че съм длъжна незабавно да преведа сума по банкова сметка, която ми беше изпратена на смс, като исканата от лицето сума била за задължения към мобилния оператор, с когото вече нямам договор. Обясних, че не считам, че съм длъжна да плащам каквото и да било, тъй като е погасено по давност, но ми бе отговорено, че съм осъдена и сега освен сумата към мобилния оператор, дължа лихви и разноски по делото. Подчертавам, че никога не съм получавала писмени съобщения нито от съд, нито от частния съдебен изпълнител, който ми се обади и не мисля, че това е реда, по който следва да ми бъде съобщено, че съм вече дадена на съдебен изпълнител. Не смятам да плащам каквото и да било по банковата сметка, която ми изпратиха на смс, но не знам дали това няма да увеличи задължението ми допълнително. Моля да ме посъветвате как да действам., Б. П., гр. Русе

Обаждането по телефон не е редът, по който следва да бъде съобщено, че срещу някого има дело в съда или че вече е даден на частен съдебен изпълнител и в това отношение г-жа Б.П. е абсолютно права. Този похват се ползва през последните няколко години от колекторските фирми, които се представят за частни съдебни изпълнители. Камарата на частните съдебни изпълнители наскоро излезе със становище, с което се дистанцира от тази порочна практика на колекторите. Статутът и дейността на частните съдебни изпълнители е уреден в специален закон и те нямат нищо общо с колекторските фирми, които са юридически лица по търговския закон. 
Съдебните изпълнители са „посредник“ между кредиторите и длъжниците им при събиране на съдебно признати вземания в полза на кредиторите
Следва да се подчертае, че частните съдебни изпълнители могат да образуват изпълнително дело в случай че съдът е постановил, че съответният длъжник действително дължи определена сума на своя кредитор. Съдебните изпълнители /независимо дали са държавни или частни/, не действат по самоинициатива, а само ако до тях бъде отправена молба за образуване на изпълнително дело от страна на кредитор със съдебно признато вземане. Едва след като делото бъде решено от съда в полза на кредитора, той има право да поиска съдът да му издаде изпълнителен лист и въз основа на този изпълнителен лист може да търси вземането си от съответния длъжник чрез съдебния изпълнител. 
Както съдът, така и съдебните изпълнители съобщават в писмена форма на длъжника за делата, които кредиторите са образували срещу тях
Задължение на съда, както и на съдебните изпълнители е да съобщават на длъжниците за образуваните при тях дела в писмена форма. Обикновено длъжникът бива уведомен от съда, че срещу него има дело или с призовка, или със съобщение. Само в случай, че не може да бъде намерен на адреса си, съдебните призовкари могат да залепят на входната врата на длъжника и да пуснат в пощенската му кутия съобщение за делото, като му дават срок да получи документите си в съда или в кантората на съдебния изпълнител. Ако съдебната фаза на делото е приключила в полза на кредитора и той е изискал от съдебния изпълнител образуване на изпълнително дело, съдебният изпълнител уведомява длъжника за това с покана за доброволно изпълнение, която винаги е в писмена форма. Длъжникът в изпълнителното дело може да бъде уведомен и чрез работодателя си, че срещу него има образувано изпълнително дело, като в този случай работодателят му връчва поканата за доброволно изпълнение. Недопустимо е също така на длъжника да се изпрати банкова сметка чрез SMS, по която той да превежда пари по изпълнително дело. Банковата сметка и всички други данни, необходими на длъжника за плащане на задължения по изпълнително дело, се съдържат в поканата за доброволно изпълнение. 
За да погаси свое задължение, длъжникът трябва да е сигурен кой точно е неговият кредитор
Нередки са случаите, когато клиент на мобилен оператор, банка, финансова институция и други подобни получи писмо по пощата или телефонно обаждане, че дължи суми на колекторска фирма, тъй като задължението му е станало „съдебно“. В правото няма понятие „съдебно вземане“ - това е термин, ползван от колекторските фирми, който най-често означава, че потребителят предстои да бъде даден на съд за определено задължение. 
Много важно е да се знае, че дори и задължението да е погасено по давност, какъвто е случаят на г-жа Б. П., това следва да се докаже в съда, тъй като погасителната давност не се прилага извънсъдебно. Ако клиентът иска да погаси задължението си и по този начин да предотврати съдебно производство, което би могъл да изгуби по една или друга причина, най-добре е да разбере на кого дължи - дали на дружеството, с което първоначално е сключил договора /в случая на г-жа Б. П. това е мобилния оператор/, или задължението му е прехвърлено на колекторската фирма. 
Във втория случай би следвало първоначалният кредитор или упълномощено от него лице да съобщи на клиента си, че задължението е прехвърлено на колекторска фирма /задължително в писмена форма, а не по телефон или чрез SMS/, за да знае клиентът на кого дължи претендираната сума. Практическото решение е клиентът да посети офис на мобилния оператор, банката, финансовата институция, където да провери дали има непогасени задължения към тях. В случай, че все още се води длъжник на посочените дружества, всяко плащане към колекторската фирма ще е без правно основание, независимо от писмата и обажданията на колекторите, че дължи именно на тях.
Съветът ни е: ако сте решили да платите, проверете задължително кой е вашият кредитор към момента, за да не се наложи да плащате повторно същото задължение.